Vlada RS o zajedničkom nastavnom planu i programu sa Srbijom

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o uvođenju novog, jedinstvenog pristupa izučavanju predmeta od nacionalnog značaja sa Republikom Srbijom i izradi udžbenika za nastavne predmete srpski jezik i književnost, istorija, geografija, poznavanje prirode i društva, muzička kultura i likovna kultura.

Ministarstvo prosvjete i kulture je zaduženo da u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo i resornim ministarstvom Republike Srbije obezbijedi zastupljenost sadržaja definisanih zajedničkom jezgrom nastavnog programa za nastavne predmete od nacionalnog značaja u udžbenicima za Republiku Srpsku.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da u saradnji sa Ministarstvоm prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije formira radnu grupu s ciljem uvođenja novog pristupa izučavanju predmeta od nacionalnog značaja sa Srbijom i izrade udžbenika za nastavne predmete srpski jezik i književnost, istorija, geografija, poznavanje prirode i društva, muzička kultura i likovna kultura.

Ministarstvо prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, kao potpisnici Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja od 10. marta 2020. godine, saglasili su se da će ostvarivati saradnju prvenstveno kroz realizovanje zajedničkih aktivnosti na zaštiti srpskog jezika i očuvanja ćiriličkog pisma, izradu zajedničkog nastavnog plana i programa i zajedničkih udžbenika, omogućavanje zajedničkog korišćenja svih kapaciteta u promovisanju srpskog jezika, zajedničko djelovanje na očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog jezičkog i kulturnog identiteta, povezivanje obrazovnih institucija i pojedinaca, kao i obezbjeđivanje nastavnog kadra, udžbenika i knjiga.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi investicionih ulaganja u Univerzitet u Istočnom Sarajevu, te zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi neophodna finansijska sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM za potrebe trajnog rješavanja smještaja Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da prati realizaciju investicionih ulaganja i da o provođenju navedenih aktivnosti redovno obavještava Vladu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja finansijskih sredstava za sanaciju Paviljona 3 u okviru projekta „Rekonstrukcija objekata u JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka“.
Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi nedostajuća sredstva u iznosu od 500.000,00 KM za potrebe sanacije i adaptacije Paviljona Studentskog centra Nikola Tesla Banja Luka. Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka da preduzmu sve neophodne aktivnosti na daljoj realizaciji projekta. Takođe, zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da prati realizaciju investicionih ulaganja i da o provođenju navedenih aktivnosti redovno obavještava Vladu.

Vladа Republike Srbije је donirala 1.955.830,00 KM za projekat obnove Studentskog centra „Nikola Tesla Banja Luka“. Uz prethodno pribavljenu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci kojom je odobrena sanacija trećeg paviljona, rukovodstvo Studentskog centra je u skladu sa propisima obavilo odgovarajuće pripreme.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o notarskoj službi.

Ovim zakonom uređuju se notarska služba u Republici Srpskoj, postupak izbora, razrješenja i prestanka službe notara, imenovanje vršioca dužnosti notara i zamjenika notara, nadležnosti notara, obaveze notarske obrade isprava i notarskih potvrda, pravila postupka o načinu poslovanja notara, vođenje poslovnih knjiga, način čuvanja isprava i spisa, disciplinska odgovornost notara, nagrada za rad i nadoknada troškova notara, polaganje notarskog ispita i nadzor nad primjenom zakona kao i druga pitanja bitna za obavljanje notarske službe.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi unapređenja oblasti zaštite potrošača, te daljem usklađivanju sa direktivama Evropske unije.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se pored kopije računa, kao uslova za ostvarivanje prava na reklamaciju, dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije, omogućava i drugim nespornim dokumentima (ovjerena garancija, priznanica, dostavnica, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom i slično).

Predloženim Nacrtom zakona se terminološki precizira pojam „potrošački ugovor“, propisuje se obaveza trgovca da izvrši ugovor prema potrošaču za isporuku proizvoda ili usluge u roku od najduže 30 dana, ukoliko nije drugačije ugovoreno, kao i obaveza, odnosno rok za povrat uplaćenog iznosa nakon raskida ugovora zbog isteka roka, dodatno se precizira obaveza trgovca u vezi sa informisanjem potrošača o cijenama proizvoda ili usluga, propisuje se obaveza postupanja trgovca u situacijama kada nije ispunio obavezu u slučaju avansnog plaćanja. Takođe, propisuje se način evidentiranja prigovora potrošača koje trgovac primi putem pošte ili elektronskim putem.

BHRT