Vlada FBiH usvojila naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

Federalna vlada usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji covid-19 u Federaciji BiH na dan 8. marta 2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva je naređeno uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od 12. marta 2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva zadužen je da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju covid-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Ovaj stožer je zadužen i da današnje zaključke s prilozima dostavi kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, te kantonalnim upravama policije.

Sukladno zaključku od 8. januara ove godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama donesenim danas s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Inače, u informaciji je navedeno da na razini FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 151 slučaj na 100.000 stanovnika, a najveća je u Sarajevskom (474,2), Hercegovačko-neretvanskom (176,06) i Bosansko-podrinjskom (130,2).

Do 8. marta 2021. godine Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 2.819 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalna vlada utvrdila osnovice i koeficijente za boračke naknade

Vlada Federacije BiH utvrdila je današnjoj sjednici u Mostaru osnovicu 867,50 maraka i koeficijent 1 (jedan) za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2021. godinu (invalidnina).

Utvrđena osnovica je na razini iz 2020. godine. Za ove namjene je, kroz Transfer pojedincima za invalidnine, u Proračunu planirano 269.000.000 maraka, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Na ovaj način bit će ispoštovana dosljedna primjena Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o proračunu u FBiH i Zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2021. godinu.

Utvrđeni su i osnovica od 641,66 maraka (ostaje na prošlogodišnjem nivou) i koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji. Transferom pojedincima za primjenu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u 2021. godini osigurano je 15.500.000 maraka.

Donesena je i Odluka kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period siječanj – ožujka 2021. godine (prvi kvartal).

Na osnovu ovog koeficijenta i iznosa utvrđenog u članu 22. stav (1) Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji bit će utvrđena i visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade, za što su u ovogodišnjem Proračunu FBiH planirana sredstva od 45.000.000 maraka, navodi se u priopćenju.

Utvrđen Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka FBiH

lada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH.

Naime, trenutačno je u FBiH ova oblast uređena Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka iz 2014. godine, a novi zakon je utemeljen na Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. godine kojom je uspostavljena Infrastruktura prostornih podataka u EU.

Prostorne podatke je, u širem smislu, moguće izravno ili neizravno povezati s lokacijom, a prostornu komponentu ima više od 80 posto svih informacija, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Problemi vezani uz raspoloživost, kvalitetu, organizaciju, dostupnost i dijeljenje prostornih podataka zajednički su u mnogim područjima ljudske djelatnosti, pa tako i u organima uprave i drugim javnim institucijama. Rješavanje tih problema zahtijeva poduzimanje mjera koje osiguravaju učinkovit sustav dijeljenja, razmjenjivanja i korištenja ovih podataka.

Novi federalni zakon kreira osnovna pravila o uspostavi IPP-a koja podrazumijevaju metapodatke, skupove i servise prostornih podataka, sporazume o razmjeni, pristupu i upotrebi, kao i mehanizme koordinacije i nadzora. Zakon kreira i pravni okvir za upravljanje i razmjenu prostornih informacija.

U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da će jednostavnije pregledavanje i preuzimanje podataka iz nadležnosti subjekata IPP-a FBiH povećati učinkovitost tijela javne vlasti u područjima vezanim za prostorne podatke.

Primjenjujući načelo da se podaci održavaju na najprimjerenijoj razini, pozitivan utjecaj odrazit će se i na proračune svih razina, jer se za isti ili sličan set prostornih podataka neće financirati izrada u nekoliko različitih institucija, nego samo u jednoj, koja će putem IPP-a podatke dijeliti s drugima.

Uz to, bit će spriječeno korištenje neslužbenih prostornih podataka i time smanjen rizik administrativnih postupaka i nepravilnosti prilikom preuzimanja, stoji u priopćenju.

Federalna vlada usvojila izvješće o provođenju energetskih projekata

Federalna vlada usvojila je izvješće o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno s 31. 12. 2020. godine.

Svih 15 projekata obuhvaćenih izvješćem provode se u okviru Programa javnih investicija Federacije BiH – projekti u realiziranju, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Devet provodi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo: Vjetropark Podveležje 1, hidroelektrane Vranduk i Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, Električna distribucija BiH, Power IV – EP BiH – Uvođenje SCADA/DMS i TK u distribucijski sektor, Blok 7- 450 MW TE Tuzla, Blok 8 – 300 MW TE Kakanj i RiTE Bugojno 300 MW.

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar provodi četiri projekta, i to CHE Vrilo, Distribucija električne energije BiH/B, SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sistemom, te Rehabilitacija i modernizacija CHE Čapljina.

Projekti koje provodi BH GAS d.o.o. Sarajevo su plinofikacija Srednjobosanske županije i južna interkonekcija BiH i Hrvatska, stoji u priopćenju.

Kadrovska rješenja Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH dala je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike suglasnost na Rješenje o formiranju Povjerenstva za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, u sastavu Saliha Đuderija (predsjednica), Esma Palić, Željko Škarica, Mirela Hadžić i Fehma Kovač (članovi), na mandat od četiri godine.

Prethodnu suglasnost Vlada je dala za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Također je dana prethodna suglasnost za imenovanje Emira Tipure, Kemala Jahića, Ševkije Okerića, Maide Hadžiarapović i Vlade Džoića za vršitelje dužnosti članova tog nadzornog odbora, u ime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca, priopćio je u četvrtak nakon sjednice u Mostaru Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Danas su Jasmina Polić, Amir Hadžić i Ivanka Krstanović imenovani u Odbor za reviziju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, na razdoblje od četiri godine, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH je razriješila dužnosti Upravni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, zbog isteka mandata. Imenovan je Upravni odbor u sastavu Džana Kilić (predsjednica), Lejla Mešalić, Nikica Bubalo, Džavid Habibović i Ronald Jarak (članovi), na razdoblje od četiri godine.

U Upravni odbor Agencije za vodno područje rijeke Save danas su, na četverogodišnje razdoblje, imenovani Anto Mikić (predsjednik), Fuad Mujagić, Josip Jukić, Dženan Šalo i Safeta Sejdić.

Imenovan je, na isto mandatno razdoblje, i Nadzorni odbor Agencije za vodno područje Jadranskog mora u sastavu Izudin Botić (predjednik), Tihana Gašević i Zoran Raič.

Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH. Tu dužnost će privremeno, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže tri mjeseca, obavljati Ivan Luburić.

Danas su usvojeni i dokumenti potrebni za pokretanje konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Za vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju danas je, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca od dana imenovanja, počev od 15.3.2021. godine, imenovan Željko Doleček.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava opunomoćeni su Erna Buzaljko (Konfekcija Borac d.d. Travnik) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), navodi se u priopćenju.

BHRT