Vlada BPK produžila mjere za još 14 dana, zatražene dodatne količine vakcina

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde na današnjoj 29. vanrednoj sjednici razmatrala je trenutnu epidemiološku situaciju na području tog kantona.

Nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, donesenih na osnovnu  podataka koji ukazuju na  pogoršanu epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19, uz činjenicu da BPK  bilježi visoku incidencu oboljevanja kao i smrtnih slučajeva, Vlada je je usvojila preporuke Kriznog štaba o produženju naredbi donesenih na sjednicama Vlade 19. marta i 23. marta 2021. godine na period od 14 dana, s tim da se u naredbi od 19.03.2021., mijenja tačka 5. i ista glasi:

” Naređuje se objektima koji pružaju usluge uslužne djelatnosti (trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da za jednu osobu je potrebno najmanje četiri kvadratna metra, s tim da se izuzima zaposleno osoblje. Prostor od četiri metra kvadratna za jednu osobu potrebno je da se poštuje i na otvorenom prostoru (ljetne bašte). Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 20 osoba, s tim da se izuzima osoblje“.

Naredbom je naloženo Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrši pojačan nadzor nad poštivanjem naredbi i higijensko-epidemioloških mjera u sportskim kladionicama na području BPK Goražde, te o istom dostavi izvještaj Vladi BPK Goražde.

 Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak koji će uputiti Federalnom kriznom štabu Ministarstva zdravstve i Vladi Federacije BiH da se zbog pogoršane epidemiološke situacije poveća broj vakcina koje su odobrene BPK Goražde, jer su iste minimalne i ne mogu zadovoljiti najosnovnije potrebe za vakcinaciju kriznih kategorija.

Svojim zaključkom Vlada BPK Goražde zadužila je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde da do ponedjeljka 5. aprila 2021.godine do 14.00 sati, a u skladu sa Zaključkom Kolegija Skupštine BPK Goražde, Vladi BPK Goražde dostavi informaciju o poduzetim mjerama i budućim aktivnostima vezano za pandemiju koronavirusa (COVID-19).

 Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK Goražde da dodijeli jednu tonu drvene peleti za potrebe zagrijavanja Izolatorija u Đačkom domu Goražde.

BHRT