Uskoro novi Zakon o visokom obrazovanju u KS

U skladu sa Principima i mjerama djelovanja Vlade Kantona Sarajevo za 2021-2022. godinu, te uvažavajući potrebu da se oblast visokog obrazovanja uredi na cjelovit i sistemski način, Kanton Sarajevo počinje sa izradom Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS.

Kako je saopšteno, Vlada KS je danas imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva važna zakona, na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

U sastav komisije imenovani su akademik prof. dr Miloš Trifković, kao predsjednik, dok su za članove imenovani profesori Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim iskustvom, kao i privatnih univerziteta, te predstavnici studenata, Privredne komore, kao i Udruženja poslodavaca KS.

Rok za izradu teksta Zakona o visokom obrazovanju je 60 dana. Zadatak Komisije je da kroz tekst budućeg zakona cjelovito i sveobuhvatno priredi i pravno uredi pitanja obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, osnivanja, organizacije i rada visokoškolskih ustanova, kao i rukovođenja, finansiranja i upravljanja visokoškolskim ustanovama. Zakonom će biti regulisana i pitanja obrazovne, naučnoistraživačke i umjetničke djelatnosti visokoškolskih ustanova, organizacije studija, prava i obaveza studenata, uslova za sticanje diploma i drugih javnih isprava, načina osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, te statusna pitanja akademskog osoblja.

Prema riječima resorne ministarke, Melike Husić-Mehmedović, cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Njegova implementacija trebala bi početi od naredne akademske godine.

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije, a regulisaće funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta. Ovim zakonom treba se urediti model finansiranja naučno-istraživačke i umjetničko-istraživačke djelatnosti, definisanje uslova za izbor u naučno-istraživačka zvanja, ekvivalencija naučno-istraživačkih zvanja sa akademskim zvanjima, kao finansijsko izdavanje iz Budžeta KS za naučno-istraživačku i umjetničko-istraživačku djelatnost.

Istaknuto je da će u ovoj godini biti planirana veća ulaganja u nauku, odnosno jedan posto budžetskih sredstava.

BHRT