Ugrožene biljne i životinjske vrste na području Jajca

Podijeli članak:

Povodom dana Planete zemlje koji se obilježava svake godine na 22. travanj predstavljamo popis biljnih i životinjskih vrsta na području Jajca koje su uvrštene na Crvenu listu ugroženih vrsta u FBiH.

Na crvenoj listi ugroženih biljnih vrsta na području Jajca se nalazi:

Asplenium lepidum – Prhutava slezenica, Trollius europaeus – Jablan žuti, zlatna jabuka, europska planinčica, planinčica, Corydalis ochroleuca Koch subsp. leiosperma – Mlađa, mlađa žućkasta, Viola beckiana Fiala – Bekova ljubica, Cyclamen purpurascens – Šumska ciklama, šumska skrižalina, Dianthus croaticus – Karanfil, hrvatski karavfil, hrvatski klinčić, Onosma stellulata – Zvjezdičasta srčanica, rumenjača, zvjezdasti oštolist, Pedicularis palustris – Močvarni ušljivac, Lamium orvala – Velika mrtva kopriva, Stachys anisochila – Pčelija trava, Calamicromeria hostii, Hyssopus officinalis, Menyanthes trifoliata – Močvarna trolistica, crepulica, cerefolj divji, Scabiosa graminifolia, Campanula sibirica – Sibirska zvončika, sibirska zvončika, Symphyandra hofmannii – Hofmanova suprašnica, bosanska zvončika, Telekia speciosa – Žuti kolotoč, ognjica, veliki volujak, veliki kolotoč, Carduus angusticeps, Ruscus hypoglossum – Mekolisna veprina, dvolista, bebrina, kaus, list jezični, listac, zalisak, nadolistak, zrnce, Gladiolus illyricus – Ilirski mačić, ilirska gladiola, Anacamptis pyramidalis – Vrcena vratiželja, Liparis loeselii, Cephalanthera rubra – Crvena naglavica, Thalictrum flavum – Žuta metiljka, žuta kozlačica, metljika, pavenka ljetna, Asplenium adulterinum – Neprava sleznica, Salvinia natans- Plivajuća nepačka, Butomus umbellatus – Štitasti vodoljub, Hydrocharis morsus-ranae – Žabogriz.

   

Na crvenoj listi ugroženih životinjskih vrsta na području Jajca se nalazi:

Emysorbicularis, Hucho hucho (Mladica), Romanogobio uranoscopus (Tankorepa krkuša), Cupido decolorata (Vrsta dnevnog leptira), Coenonympha tullia (Vrsta leptira), Leptotes pirithous (Vrsta leptira), Iolana iolas (Vrsta leptira), Phengaris arion (Vrsta leptira), Euphydryas maturna (Vrsta leptira), Procerus gigas gigas , Molops obtusangulus obtusangulus, Tetrao urogallus –veliki tetrijeb, Sabanejewia balcanica –Bosanski vijun, Aythya nyroca – patka njorka, Phalacrocorax carbo – Veliki komoran, Ardea cinerea – siva čaplja, Aquila chrysaetos – suri orao, Phalacrocorax pygmaeus – mali komoran, Botaurus stellaris – Bukavac, Circus aeruginosus – Eja močvarnica, Circus pygargus – Eja livadarka, Canis lupus – Vuk, Erinaceus concolor – Bjeloprsi jež, Rhinolophus ferrumequinum – Veliki topir, Rhinolophus hipposideros – Mali topir, Rhinolophus euryale – južni topir, Myotis mystacinus – brkati šišmiš, Myotis blythii – mali šišmiš, Myotis capaccinii – dugonogi šišmiš, Myotis emarginatus -Trepavičavi šišmiš , Vespertilio murinus – dvobojni šišmiš, Nyctalus noctula – rani večernjak, Pipistrellus pipistrellus – patuljasti šišmiš, Pipistrellus savii – savijev šišmiš, Plecotus austriacus – sjeverni dugohan, Miniopterus schreibersi – Dugokrili pršnjak, Eliomys quercinus – vrtni puh, Ursus arctos,- mrki medvjed, Lutra lutra – Vidra, Lampetra planeri – Potočna zmijuljica, Paklara , Hucho hucho – mladica, Lucanus cervus.

      

Crvena knjiga tiskano je djelo koje objedinjuje podatke o ugroženim divljim svojtama pojedine taksonomske skupine životinja i biljaka uvrštenim u crveni popis ugroženih vrsta u, svrstavajući ih u određene kategorije ugroženosti, prema kriterijima Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN – International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources). Sadrži opis i fotografiju ili crtež vrste, biologiju, nalaze i kartu njene rasprostranjenosti, ekološke značajke, postojeću zakonsku zaštitu, uzroke ugroženosti i prijedlog mjera očuvanja, prema najnovijim dostupnim podacima.

Izvori:
Knjiga 2 – CRVENA LISTA FLORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Knjiga 3 – CRVENA LISTA FAUNE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

(Agencija Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

U mjestu Bila kod Viteza jutros u 4 i 15 sati prilikom intervencije muškarac...

Jedan od gorućih problema u Bosni i Hercegovini je i trgovina ljudima. Potvrdio je...

Radnici DM-a više nemaju najveće plaće. Prestigao ih trgovački lanac s prosječnom plaćom od...

Tešanjska privreda iza sebe ima još jednu sjajnu godinu. Većina vodećih kompanija dodatno je...

“FUBAR” je nova serija na Netflixovoj platformi koja je za samo nekoliko dana imala...

Penzionerka iz Minhena (79) nedavno je doživjela neobičnu avanturu nakon svog odmora u turskoj...