Search
Close this search box.

Tjedni sudske nagodbe u Općinskom sudu Jajce

Podijeli članak:

Ovim putem želimo da Vas informiramo o provođenju aktivnosti „Tjedni sudske nagodbe“ u Općinskom sudu Jajce.

Na inicijativu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se aktivnost „Tjedni sudske nagodbe“.  

Razdoblje implementacije aktivnosti je od 15. do 26. svibnja 2023. godine

Cilj organiziranja „Tjedna sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se, kao prioritet, postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom razdoblju pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informirate suca/sutkinju koji/a vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

 – samostalno ili preko svog zastupnika/zastupnice uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

– samostalno ili preko zastupnika/zastupnice kontaktirate suca/sutkinju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

– zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom/zastupnicom, ukoliko ga/je imate, u tijeku navedenog razdoblje, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

 Kraći i efikasniji postupak

 Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.

 Jeftiniji postupak

 Sudska nagodba je privilegirana s aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

 Jednostavniji postupak

 U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

 Sigurnost i povjerenje

 Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

 Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

  

S poštovanjem!

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka