Search
Close this search box.

Subvencije za zamjenu peći na čvrsto gorivo od 3.000 do 7.000 KM

Podijeli članak:

komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavio je Javni poziv.

Ko se može prijaviti

Mogu se prijaviti vlasnici individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo).

U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru Projekta.

O Projektu

Projekt subvencioniranja predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima smanjenja zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u padinskim i prigradskim naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva.

Smanjenje zagađivanja zraka iz individualnih ložišta postići će se subvencioniranjem zamjene peći i malih kotlova na čvrsta goriva (prioritetno onih koja koriste ugalj) koji se koriste za grijanje kuća, a koji su, u ogromnoj većini, neefikasni i imaju visoke emisije zagađujućih materija u zrak, posebno sumpor dioksida i čvrstih čestica.

Ciljevi Projekta

  • poboljšanje kvalitete zraka,
  • smanjenje potrošnje energenata za grijanje domaćinstava,
  • smanjenje troškova za grijanje domaćinstava,
  • promocija dobre prakse za grijanje domaćinstava i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći
  • razvoj tržišta certificiranog peleta i
  • razvoj tržišta certificiranih kotlova

Pored navedenih ciljeva, implementacija Projekta dovesti će do povećanja privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Osnovni princip na kojem se bazira Projekat su zamjena neefikasnih, visokozagađujućih peći/kotlova certificiranim pećima/kotlovima koji koriste okolinski prihvatljivija goriva, kao i toplotnim pumpama i kondenzacijskim plinskim bojlerima u domaćinstvima, a koje potpuno zadovoljavaju aktuelne evropske standarde u pogledu efikasnosti i emisija zagađujućih materija.

Dokaz ZK izvadak

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak sa upisanim objektom ili Upotrebna dozvola za predmetni objekat). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom.

Također, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Zamjena peći / kotlova na čvrsta goriva

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kotao, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda – u skladu sa projektnim rješenjem), a maksimalno do 5.000,00 KM po korisniku subvencije

 

 

(Fokus.ba)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka