Šipovljanin imenovan na poziciju zamjenika državne tužiteljice

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine jučer je na vanrednoj sjednici imenovalo Ismeta Šuškića na poziciju zamjenika glavne tužiteljice Tužilaštva BiH.

Kako je saopćeno, javni konkurs za imenovanje na ovu poziciju raspisan je u novembru 2019. godine.

Odluka o Šuškićevom imenovanju saglasna je prijedlogu Podvijeća VSTV-a da se na spomenutu poziciju imenuje prvorangirani iz reda bošnjačkog naroda, a u skladu nacionalnom strukturom i u tom kontekstu distribucijom rukovodećih pozicija.

Iz biografije…

Ismet Šuškić rođen je 1954. godine u Šipovu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Jajcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio 1993. godine. Na istom fakultetu završio je postdiplomski studij na katedri za državno i međunarodno javno pravo 1989. godine, te je u tijeku izrada magistarskog rada.

Radno iskustvo stekao u ZOIL „Sarajevo“ PJ „Prijedor“ na poslovima zastupanja pred sudovima, u ŽTO „Sarajevo“ – OPŽ „Zenica“, šef službe za pravne, kadrovske i opšte poslove i u Izvršnom vijeću SR BiH-Republičkom zavodu za javnu upravu, stručni saradnik u najsloženijim normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i stručno-operativnim poslovima i zadacima.

U tužiteljskoj organizaciji radi od 1995. godine na mjestu zamjenika općinskog tužitelja II Sarajevo, na mjestu kantonalnog tužitelja Sarajevo, sve do 15.02.2005. godine, kada je
imenovan za tužitelja Tužiteljstva BiH i raspoređen u Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju.

Edukator je Centra za edukaciju sudaca i tužitelja F BiH i do sada je održao više edukativnih seminara za tužitelje, sudije, suradnike i istražitelje policije i drugih agencija za provedbu zakona iz oblasti organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala i korupcije (pranje novca, porezne i carinske prijevare, financijske istrage, krijumčarenje robe i osoba i dr). Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i seminara iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije. 2005. godine i član je državne delegacije u okviru „MONEYVAL“ tima SIPA-eFOO u Strazburu kada se razmatra Izvještaj BiH o organiziranom kriminalu, pranju novca i financiranju terorizma, budući da je zamjenik predsjednika Radne skupine institucija BiH za sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Bio je član Radne skupine za izradu državne Strategije o organiziranom kriminalu i korupciji, član Radne skupine za izradu državnog Zakona o antikorupcionom djelovanju. Autor je modula 6. iz kaznene oblasti na temu „Materijalni i procesni aspekti procesuiranja krivičnih djela u oblasti carina i poreza“ u okviru „CARDS“ projekta, član je Udruge tužitelja BiH od 2005. godine.

 

 

(Jajce Online)