PRAGG projekatkroz otvoreni dijalog sa građanimaorganizacijama civilnog društva i lokalnim vlastimapokazao je da je građanski aktivizam moguć i moćan. PRAGG Festival “Živimo aktivizam“, završen danas (05.07.2024.), istakao je uspjehe građana/ki iz GračaniceGradačcaBijeljineTrebinja iTešnja. Za mnoge od njihovi projekti nisu bili samo inicijativekoje su trebale odobrenje i finansijsku podrškuveć velikaživotna pobjeda i motivacija za daljnje aktivno učešće u odlučivanju o kvaliteti njihovog života.

Tako je u saradnji sa udruženjem žena sa invaliditetom Impuls uBijeljini napravljen prvi korak ka inkluzivnom društvu kroz podršku ostvarenju prava na personalnu asistenciju za osobe s invaliditetomgdje su  lokalne vlasti prepoznale važnostrješavanja ovog problema i jednoglasno usvojili Odluku o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite. Osim toga, pružena je podrška još jednoj kampanji koju je pokrenula grupaorganizacija okupljenih oko Fondacije LARA, a za unapređenjeprava žena žrtava nasilja.

U značajnom iskoraku ka poboljšanju prilika za mladeGradačcu su se lokalni mladi aktivistina čelu sa Udruženjem KULT Gradačac, izborili za donošenje odluke o izradi Strategijeza mlade za period 2024.-2027godinekao i povećanjebudžetskih sredstava za mlade za 2024. godinu.

Nezaobilazan je i trijumf Udruženja mladih Babića “Sijedi krš”koji su u izborili za to da Grad Gračanicakao i Ministarstvo za obrazovanje i nauku TK izdvoje sredstva za izgradnju igralištaispred područne škole u MZ Babići, čiji je završetak planiran do 2024. godine.

Kampanja “Jednake prilikejednaki snovi” koju sprovodiizmeđu ostalihUdruženje mladih Forte, rezultirala je značajnimnapretkom kada je općina Tešanj prihvatila inicijativu za rješavanje problema osoba sa invaliditetom kao neizostavan dioplaniranja budžeta za sljedeću godinu i ovom odlukom pokazalaopredjeljenje da nastavi stvarati inkluzivno okruženje za svesvoje građane i građanke.

Najnoviji uspjeh PRAGG projekta zabilježen je i u Trebinjugdje će do kraja ljeta naselje Varina Gruda dobiti novo, sigurnoigralište za djecu, a sve zahvaljujući aktivizmu roditelja isaradnji sa lokalnom vlasti, koji nisu željeli da njihova djecanemaju osnovno pravopravo na igru i siguran prostor!

Kao dio podrške svim procesima, gdje je nedostajalo iskustva, znanja i formalno-pravnih koraka da se inicijativdovedu do faze usvajanjaPRAGG je kontinuirano radio na jačanjukapaciteta građana i OCD gdje je učešće uzelo više od 120 osobaposebno su bile zanimljive radionice korištenjuformalnih konsultacijskih mehanizama u lokalnim zajednicamaširom Bosne i Hercegovine.

Umjesto fokusiranja na popularizam i senzacionalizam širenjanegativnog narativa, PRAGG je isticao brojne uspješne pričekroz intervjue s bh. aktivistima koji su ličnim aktivizmom postigli pozitivne promjene u društvu.

Učesnici Festivala su pokazali dodatnu perspektivu razvojacivilnog društva dijeleći iskustvakoja će biti korisna i važna za budući rad ne samo kroz PRAGG projekat, nego za sve drugeorganizacijeneformalne grupe građana/ki i društva u cjelini. U proteklom periodu, zajednički je osvješteno, da promjene počivaju na lokalnom nivou i da sami oblikujemo bolju budućnost i promjene koje želimo doživjeti.

Promjene su moguće uz aktivizam i aktiviste/aktivistkinje, koji se mogu umoriti, ali ne smiju odustati!