OV Jajce: Usvojena odluka izjednačavanju plata, punionica za električna vozila biće u Pijavicama…

Podijeli članak:

Jučer je održana 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce, a na dnevnom redu našlo se 12 tačaka.

Općinsko vijeće Jajce sa 18 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržani glas usvojilo je odluku o izmjenama odluke o Budžetu/Proračunu općine Jajce za 2022. godinu. Usvojenim rebalansom budžet Općine Jajce za 2022. godinu iznosi 19.940.492 KM. Na ovo povećanje u iznosu od 7.165.235 KM značajan uticaj ima kreditno zaduženje Općine Jajce i odobreni grantovi viših nivoa vlasti. Potrebnu većinu dobila je i Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna općine Jajce za 2022. godinu.

Sa 19 glasova za i 4 suzdržana usvojena je odluka o platnim razredima i koeficijentima za plate zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce kojom se utvrđuju platni razredi i koeficijenti za plate zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce: JU Centar za socijalni rad Jajce, JU Sport i rekreacija Jajce, JPU Dječiji vrtić „Bare“ Jajce, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, JU Dom kulture Jajce i JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a, a koje se finansiraju iz budžeta Općine Jajce.

Usvojenom odlukom polazna visina osnovice i boda za obračun plate zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce istovjetna je visini osnovice i boda za obračun plate državnih službenika i namješetnika u Općini Jajce. Ovakvu odluku Općinsko vijeće Jajce je donijelo s ciljem unificiranja koeficijenata za obračun plata zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce.

Jednoglasno je usvojena odluka o pokretanju postupka izmjena granica katastarskih opština na području Općine Jajce i to za k.o. Divičani sa susjednim k.o. Podmilačje, Kuprešani i Lupnica.

Pozdravljajući inicijativu za postavljanje punionice za električna vozila na području općine Jajce vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o utvrđivanju lokacije za postavljanje punionice za električna vozila. Usvojenom odlukom za lokaciju adekvatnu za ovu namjenu, utvrđena je javna površina u naselju Pijavice (plato ispred supermarketa „Best“), a odabrana je rukovodeći se položajem uz magistralnu cestu M-5 (Jajce-Bihać) i neposrednoj blizini gradskog jezgra koje iz godine u godinu bilježi porast posjetilaca iz cijelog svijeta.

Općina Jajce je poznata turistička destinacija, što se dokazalo brojim posjetama, pa će postavljanje punionice za električna vozila unaprijediti turističku ponudu novom uslugom. Također, Općinsko vijeće je ranije donijelo Odluku o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i klimu SECAP koji ima za cilj smanjiti emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova.

Općinsko vijeće Jajce, većinom glasova, donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističke saglasnosti. U sastav komisije imenovani su: Tomislav Leovac, Nihad Arapović i Fahrudin Šljivo.

Osim toga donijeli su  rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Jajce. Ovim tješenjem za člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Jajce imenovan je Alen Dervišić.

Vijećnici općinskog vijeća Jajce, većinom glasova, dali su saglasnost na Rješenje o imenovanju Alena Madže za predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Jajce. Također, vijeće je dalo saglasnost na rješenje o delegiranju Amile Hadžić za predstavnika nadležnog organa lokalne samouprave u Turističko vijeće Općine Jajce.

Sa 18 glasova za, 4 protiv i jednim izuzetim glasom iz glasanja Općinsko vijeće Jajce donijelo je rješenje o konačnom imenovanju jednog člana UO JU „Agencija za kulturno- povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, kojim se, na ovu poziciju, iz reda osnivača, imenuje Selvedina Joldić.

Također, donijeli su ješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Divičani broj:01-01-6-2743/20 od 20.03.2020. godine.

Jednoglasno su pozdravili i podržali Inicijativu za postavljanje stacioniranog radara za kontrolu brzine kretanja motornih vozila na R-413 b u naselju Šimića polje, MZ Divičani koju je Općinskom vijeću Jajce i Skupštini SBK/KSB podnio Marko Saraf zastupnik u Skupštini SBK/KSB. Naime, isto je neophodno jer se na prometnici R413b u naselju Šimića Polje, neposredno uz cestu, nalazi sportsko igralište na kojem se okupljaju djeca i mladi, a na ovoj dionici vrlo često nesavjesni vozači svoja vozila voze velikom brzinom.

Vijećnici su jednoglasno podržali ovu inicijativu koja je već u proceduri u Skupštini kantona, ali su predložili i da se za narednu sjednicu pripremi cjelovita informacija o stanju na cestama u naseljenim mjestima, kako bi se analizirale potrebe za postavljanjem stacioniranog radara za kontrolu brzine kretanja motornih vozila i na drugim lokacijama.

 

 

(Općina Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć desila na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, u...

Bosna i Hercegovina je na današnji dan prije 30 godina, 2. juna 1993. godine,...

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2023. godine iznosili su 4 milijarde...

Komandant 30. partizanske divizije Stanislav Galić naredio je 23. aprila 1992. formiranje 1. partizanske brigade. Za...

U subotu, 3. juna, održat će se centralni dio manifestacije obilježavanja zločina na području...

U sklopu Škole glume i govora Studio “Jazavac” i ove godine, kao završni rad,...