Održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce

Podijeli članak:

Danas je održana 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce. Na dnevnom redu našlo se 19 tačaka, a radu Vijeća prisustvovao je 21 vijećnik.

Općinsko vijeće Jajce sa 13 glasova za, 7 protiv i 1 suzdrani glas usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke kojom se daje prethodna saglasnost u postupku dodjele koncesije za istraživanje kamenog materijala na lokalitetu „TROMEĐA-KRŠ“ Općina Jajce, investitoru BH 4 d.o.o. Jajce. Usvojenom izmjenom i dopunom u Odluci broj:01-01-6-2721/22 od 4.4.2022. godine u članu 1. iza riječi „istraživanje“ dodaju se riječi „i eksploataciju“.

Jednoglasno, Općinsko vijeće Jajce donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o angažmanu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Danas usvojenom Odlukom umjesto 15, angažuju se 24 osobe s visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i višom stručnom spremom bez radnog iskustva. Vijeće je ovakvu odluku donijelo nakon što su se na Javni oglas za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2022. godini prijavila 24 kandidata koja ispunjavaju uslove Javnog oglasa.

Nakon provedene procedure za izbor članova upravnih odbora javnih ustanova i skupštine javnog komunalnog preduzeća Općinsko vijeće Jajce, većinom glasova, donijelo je Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnih odbora:

JPU Dječji vrtić „Bare“ Jajce:
1.Đemil Mecavica
2.Josipa Lozić
3.Admir Meštrovac
4.Marina Ladan
5.Mirjana Pavlović

JU Centar za socijalni rad Jajce:
1.Božana Petrović
2.Dragan Jakešević
3.Sadika Mecavica
4.Izudin Halaba
5.Anel Ćosić iz reda resornog ministarstva

JZU Dom zdravlja Jajce:
1.Adin Tatarević
2.Selvedina Imamović
3.dr. Anica Radić iz reda resornog ministarstva

JU Dom kulture Jajce:
1.Mevzudin Duranović
2.Smiljka Brtan
3.Sanja Pačavar

JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca:
1.Mira Šimunović
2.Željko Mizan

JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a Jajce:
1.Mirsad Duranović
2.Sanja Pačavar
3.Marko Glavaš

JU Sport i rekreacija Jajce:
1.Berislav Vujeva
2.Salih Keljalić
3.Mladen Ladan

Za članova Skupštine JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce Općinsko vijeće imenovalo je (umjesto Ivane Papić i Ante Žunića) Ivanu Brtan i Magdalenu Samardžić.

Vijećnici su na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajce donijeli Zaključak kojim se zadužuje Komisija za izbor i imenovanje u regulirana tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju javnog oglasa za jednog člana UO JU Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca i provede postupak u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH do konačnog imenovanja.

Općinsko vijeće Jajce usvojilo je Odluku o utvrđivanju posebnog statusa za četiri stana nad kojim pravo raspolaganja ima Općina Jajce. Usvojenom Odlukom odlaže se postupak dodjele i prodaje četiri stana na period od pet godina i isti se stavljaju na raspolaganje JU „Centar za socijalni rad“ Jajce. Predmetne stanove Centar za socijalni rad Jajce će koristiti za smještaj socijalno ugroženih osoba, žrtava elementarnih nepogoda i osoba s intelektualnim poteškoćama za period dok traje stanje socijalne potrebe.

Vijećnici su usvojili i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sistema vodosnabdijevanja u naselju Cvitovići, općina Jajce.

Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Komisija za izbor i imenovanje u regulirana tijela Općine Jajce da pristupi raspisivanju javnog oglasa za članove Skupštine Turističke zajednice Općine Jajce povučen je s dnevnog reda, a zadužuje se nadležna općinska služba da, u skladu sa zakonskom regulativom, provede postupak konstituisanja Skupštine Turističke zajednice općine Jajce, ostalih tijela i provede proceduru uspostave Turističke zajednice općine Jajce.

Općina Jajce je jedna od četiri općine/grada u Bosni i Hercegovini koja je prošla potrebnu proceduru Javnog konkursa u okviru projekta EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj i iskazala interes da u saradnji s Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju – Otvorenim Regionalnim Fondom za JIE – Energija, Transport i Klima u FBiH i Savezom općina i gradova FBiH pristupi izradi Akcionog plana za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP). S tim u vezi Općinsko vijeće Jajce je na svom 9. redovnom zasjedanju donijelo Odluku o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP). Pristupanjem ovom Sporazumu Općina Jajce se obavezuje da će smanjiti emisiju CO2 za najmanje 40% do 2030. godine i povećati otpornost na klimatske promjene na svojoj teritoriji, te pokreće proces izrade Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) do 2030. godine.

Općinsko vijeće Jajce je, zbog bolesti, s dužnosti člana Komisije za Statut i propise OV Jajce, razriješilo Velida Hrnjića, a za novog člana Komisije za Statut i propise OV Jajce imenovalo Alisu Alkić-Halaba.

Vijećnici su usvojili Program i kriterije raspodjele sredstava iz Granta za poljoprivredu u 2022. godini uz predložene izmjene, pa će tako, za razvoj mljekarstva, iznos podrške po jedinici, poticaji za mlijeko, iznositi 0,12 KM/litri. U okviru poticaja za uzgoj rasplodnih junica i tov junadi, za najmanje dva grla u tovu, poticaj će iznositi do160 KM/grlo, te u okviru svinjogojstva poticaj će iznositi do 130 KM/grlo (nazimica ili krača) i do 70 KM/grlo za životinje za tov.

 

 

(Općina Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Ma koliko se mi lagali da to nije tako, u Bosni i Hercegovini su...

Slika Pabla Pikasa Buste de femme (Bista žene), koju je naslikao dvije godine prije...

U realnom svijetu stvarno ekonomsko tržište zahtijeva raznovrsnu radnu snagu, piše Večernji list BiH.

Anel Ahmedhodžić rođen je prije 24 godine u Malmeu, a odrastao je u gradskoj...

Na društvenim mrežama korisnici su podijelili snimak odmjeravanja snaga u potezanju konpoca između vojnika...

U kina u BiH 8. juna stiže finski ratni akcioni spektakl smješten u vrijeme...