Skoro se ništa od spomenutog ne provodi, a iz entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova pojasnili su šta se može uraditi po slovu zakona, ali nisu odgovorili da li je neko završio u zatvoru zbog neplaćenih kazni za prekršaje u saobraćaju.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo kažu da se sve novčane kazne i troškovi postupka izrečeni na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga ili pravomoćnog i izvršnog rješenja o prekršaju upiuju u Registar novčanih kazni i budu evidentirani kao dug koji kažnjenik duguje odgovarajućem nivou vlasti kojem se plaća.

– Nakon što prekršajni nalog postane konačan i izvršan ili rješenje o prekršaju postane pravomoćno i izvršno, ovlašteni organ ili sud izvršit će unos podataka o novčanoj kazni i troškovima postupka u Registar novčanih kazni. Novčane kazne i troškovi postupka evidentiraju se kao dug u Registru novčanih kazni dok kažnjenik ne plati puni iznos novčane kazne i troškova postupka. Novčana kazna i troškovi postupka u svakom slučaju bit će brisani iz Registra novčanih kazni po isteku pet godina od dana kada je prekršajni nalog postao konačan i izvršan ili je rješenje o prekršaju postalo pravomoćno i izvršno. Sud će na prijedlog ovlaštenog organa ili po službenoj dužnosti donijeti rješenje o obustavljanju postupka izvršenja kazni i troškova postupka u slučaju smrti ili trajnog duševnog oboljenja kažnjenika, nakon čega će se izvršiti brisanje novčane kazne i troškova postupka – kažu u MUP-u KS.

Ako se za određeno vrijeme ne plati kazna za saobraćajni prekršaj, prema zakonu, može li se to pretvoriti u zatvorsku kaznu

– Kažnjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelimično novčanu kaznu koja mu je određena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom, bit će prinuđen na plaćanje određivanjem lišenja slobode ako sud smatra da je to jedini razuman i efikasan način koji će primorati kažnjenika da plati iznos na koji je obavezan. O lišenju slobode zbog neplaćanja sud odlučuje rješenjem koje se protiv kažnjenika može donijeti samo jednom za odnosni prekršaj. Lišenje slobode može biti određeno od suda po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenog organa ili Porezne uprave Federacije BiH. Sud može odrediti lišenje slobode do 15 dana. Vrijeme za koje je kažnjenik lišen slobode neće utjecati na plaćanje iznosa koji duguje. Kažnjenik će biti odmah oslobođen nakon plaćanja punog iznosa novčane kazne.

Lišenje slobode prema odredbama ovog člana ne može biti određeno kažnjeniku koji može dokazati da nije u mogućnosti platiti novčanu kaznu. Prije početka izvršenja rješenja o lišenju slobode kažnjenik može sudu predložiti obavljanje poslova za opće dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaćanje novčane kazne. Ako kažnjenik obavi predviđeni posao lišenje slobode se neće izvršiti i novčana kazna brisat će se iz Registra novčanih kazni i neće biti naplaćena – navode iz MUP-a KS.

Evo koje su posljedice upisa kazne u Registar zbog saobraćajnih prekršaja. Dok se ne plate sve novčane kazne i troškovi evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjeniku se neće dozvoliti:

  • Registracija ili produženje važnosti registracije motornog vozila;
  • Izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole;
  • Učestvovanje na javnom tenderu;
  • Registracija pravnog lica, promjena registracije pravnog lica ili registracije samostalne poslovne djelatnosti i obrta; – Promjena vlasništva motornog vozila.

I u Republici Srpskoj način kažnjavanja vozača u saobraćaju riješen je u posebnom dijelu Zakona u prekršajima i skoro je identična procedura naplate kazni, kao i u Federaciji BiH.

– Sve novčane kazne i troškovi postupka koji su izrečeni na osnovu izvršnog prekršajnog naloga ili pravosnažnog rješenja o prekršaju upisuju se u Registar i evidentiraju kao dug. Novčane kazne i troškovi postupka evidentiraju se kao dug u Registru dok kažnjeni ne plati pun iznos novčane kazne, prinudne naplate i troškova postupka. Novčane kazne i troškovi postupka se brišu iz Registra po isteku pet godina od dana pravosnažnosti prekršajnog naloga ili rješenja – saznali smo u Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Ukoliko kažnjeni vozač ne plati novčanu kaznu i troškove postupka, slijede sankcije.

– Toj osobi bit će onemogućena registracija ili produženje važenja registracije motornog vozila, promjena vlasnika motornog vozila, izdavanje i produženje važenja vozačke dozvole te učestvovanje u javnim tenderima. Ako počinilac ne plati novčanu kaznu, ovlašteni organ ili sud će po isteku roka od godinu dana dostaviti izvršni nalog Poreznoj upravi za primjenu postupka prinudne naplate. Kažnjeni koji dokaže da nije u mogućnosti da plati novčanu kaznu u utvrđenom roku koja nije naplaćena prinudnim putem, po isteku od tri godine, novčana kazna će se bez odlaganja pretvoriti u kaznu zatvora – ističu iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.