Kakve je izmjene Izbornog zakona SDA predložila HDZ-u

Pregovori SDA i HDZ-a o promjenama Izbornog zakona došli su do odlučujućih momenata kad se predlažu konkretna rješenja koja trebaju s jedne strane zadovoljiti presude sudova, a s druge biti i prihvatljive političkim subjektima u BiH.

SDA kod izbora za člana Predsjedništva BiH predlaže uklananje nacionalne odrednice iz Ustava BiH po kojima se u Predsjedništvo biraju Bošnjak, Hrvat i Srbin i zamijeniti ih formulacijom da se biraju dva člana Predsjedništva BiH iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske.
Kod način izbora postoje dvije varijante, indirektan izbor u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ili direktan izbor. SDA-u je prihvatljivo rješenje koje bi bilo istovjetno za oba entiteta.

Kod promjena u segmentu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH oni kažu kako provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava Sejdić- Finci, Zornić, Šlaku treba omogućiti pripadnicima sva tri naroda, bez obzira u kojem entitetu imaju prebivalište i pripadnicima Ostalih izbor u Dom naroda.

Nadležnost Doma bi bila zaštita vitalnog nacionalnog interesa u skladu sa katalogom pitanja vitalnog nacionalnog interesa koja trebaju biti taksativno navedena u Ustavu BiH, a ova parlamentarna institucija ne bi bila drugi zakonodavni dom.

SDA predlaže i varijanta s povećanjem broj članova klubova konstitutivnih, naroda na po šest i uvođenje novog kluba Ostalih koji će imati tri člana.

Oni preciziraju i način izbora: u Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini RS-2/3 iz F BiH i 1/3 iz RS. Iz FBiH (5 Bošnjaka, 5 Hrvata, 2 Srbina, 2 iz reda Ostalih); iz RS (4 Srbina, 1 Bošnjak, 1 Hrvat, 1 iz reda Ostalih).

Druga varinanta predlaže da ukoliko bi se nadležnost Doma reducirala samo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nije potrebno uvoditi klub Ostalih, nego eventualno uključiti po jednog predstavnika Ostalih u svaki klub konstitutivnih naroda.

Kod Doma naroda Federalnog parlamenta potrebno je Provođenje Odluka Ustavnog suda BiH u predmetima U 14/12 – zahtjev Komšić i U 23/14 – zahtjev Ljubić, a SDA predviđa da naležnost Doma bude samo zaštita vitalnog nacionalnog interesa u skladu sa katalogom pitanja vitalnog nacionalnog interesa koja su navedena u Ustavu FBiH. Uvođenje simetričnih rješenja – Dom naroda FBiH ima bi iste nadležnsoti kao Vijeće naroda RS. Dom naroda ne bi bio drugi zakonodavni dom, po ovom prijedlogu.

Predviđen je način izbora delegata u skladu sa Ustavom Federacije BiH i članom 10.12, stav 1) Izbornog zakona BiH, a kod izbora predsjednika i potpredsjednika FBiH treba implementirati Odluku u predmetu U 14/12 na način da se i klubu Ostalih omogući kandidovanje iz reda Ostalih.

 

 

(Klix)