Search
Close this search box.

Kako troše predsjednici Federacije BiH: Jedna institucija, tri odvojena budžeta

Podijeli članak:

Ured za reviziju institucija FBiH uradio je reviziju finansijskih izvještaja Predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđeno je da se čelnici Federacije BiH predsjednica FBiH Lidija Bradara, kao i dva potpredsjednika Refik Lendo i Igor Stojanović nisu pridržavali zakona.

Revizori su utvrdili sporno trošenje novca za ugovore o djelu, tekuće transfere, javne nabavke…

Uz reviziju finansijskih izvještaja, izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima te je dato mišljenje s rezervom.

“Predsjednik i dva potpredsjednika Federacije BiH unutrašnju organizaciju nisu uredili jedinstvenim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, iako su porezno registrovani pod jednim identifikacionim brojem. Navedeno nije u skladu s Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija”.

Revizori posebno skreću pažnju na podatak da su Predsjednik i dva potpredsjednika Federacije BiH registrovani su kao jedno pravno lice, sa jednim identifikacionim brojem.

Međutim, u Registru budžetskih korisnika Federacije BiH, koji uspostavlja i vodi Federalno ministarstvo finansija, upisana su tri budžetska korisnika: Ured predsjednika FBiH (1101), Ured potpredsjednika FBiH (1102) i Ured potpredsjednika FBiH (1103).

Shodno tome, Budžetom FBiH za 2023. godinu odobrena su sredstva svakom uredu pojedinačno. Federalnom ministarstvu finansija podnose pojedinačne finansijske izvještaje i tako već godinama.

Ovo je isticano i u svim prethodnim izvještajima. Od ranijih 12 preporuka njih osam nije realizovano, dok su četiri samo djelimično.

Nakon izvršene revizije za 2023. godinu dato je opet 14 preporuka, od čega su dvije nove i 12 preporuka koje su već date u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2022. godinu (osam nerealizovanih i četiri djelimično realizovane).

Izrada i donošenje budžeta

Planiranje i odobravanje sredstava Budžetom FBiH nije izvršeno za Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH kao jedno pravno lice, nego su sredstva odobrena svakom od ureda, s obzirom na to da su uredi utvrđeni kao budžetski korisnici.

Budžetom FBiH za 2023. godinu za Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH odobrena su sredstva u iznosu od 3.167.780 KM, a Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2023. godinu u iznosu od 3.557.811 KM. Raspored ovih sredstava po uredima je određen u iznosima prikazanim u tabeli:

tabela

 

Najznačajniji dio odobrenih sredstava (68%) namijenjen je za troškove plaća i naknada i pripadajućih obaveza predsjednika i potpredsjednika FBiH, savjetnika te državnih službenika i namještenika.

Strukturu izdataka za materijal, sitan inventar i usluge čine izdaci za: ugovorene i druge posebne usluge (252.833 KM), putne troškove (95.000 KM), usluge prevoza i goriva (66.500 KM), komunikaciju i komunalne usluge (56.000 KM), nabavku materijala i sitnog inventara (52.000 KM), tekuće održavanje (51.600 KM), osiguranje, bankovne usluge i usluga platnog prometa (23.600 KM) i unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine (13.000 KM).

Za putne troškove najviše izdvaja kabinet potpredsjednika Lende 21.051 KM, dok kabinet predsjednice Bradare u tu svrhu izdvaja 18.076 KM, a Stojanovićev 13.944 KM.

Strukturu tekućih transfera i drugih rashoda čine transferi: neprofitnim organizacijama (260.000 KM), drugim nivoima vlasti i fondovima (115.000 KM), pojedincima (105.000 KM), te drugi tekući rashodi (31.000 KM)

U Godišnjem izvještaju u izvršenju budžeta za 2023. godinu iskazani su rashodi i izdaci u iznosu 2.930.910 KM, što u odnosu na operativni budžet od 3.558.276 KM predstavlja ostvarenje od 82,37%.

Plaće i naknade troškova zaposlenih

Bruto plaće i naknade plaća iskazane su u iznosu od 1.766.185 KM.

Obračun plaća i naknada zaposlenih definisan je Pravilnikom o plaćama, naknadama i drugim primanjima iz radnog odnosa uposlenika u Uredu predsjednika FBiH, Pravilnikom o plaćama i naknadama u Kabinetu potpredsjednice FBiH (1102) te Pravilnikom o plaćama, naknadama i drugim primanjima iz radnog odnosa u Kabinetu potpredsjednika FBiH (1103).

Revizori su izvršili uvid u obračun plaća i naknada plaća zaposlenih za januar, juli i decembar 2023. godine.

Dio izdataka za plaće i naknade odnosi se i na isplate naknade savjetnicima predsjednika i potpredsjednika FBiH iz prethodnog mandata. Članom 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH 23 utvrđeno je da savjetnici nakon prestanka obnašanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, prema općim propisima, imaju pravo na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su obnašali javnu funkciju u trajanju od šest mjeseci. Prema prezentiranim podacima, pravo na ovu naknadu je ostvarilo ukupno osam savjetnika izabranih dužnosnika (četiri u Uredu predsjednice FBiH i četiri u Uredu potpredsjednika – 1103) u trajanju od šest mjeseci. Ove naknade su isplaćene u iznosu od 216.744 KM.24

Troškovi zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih iskazane su u iznosu od 217.372 KM. Struktura naknada troškova zaposlenih je sljedeća:

tabela

 

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge iskazani su u iznosu od 472.284 KM. Njihova struktura po uredima iskazana je u tabeli:

tabela 3

 

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge iskazani su u iznosu od 37.859 KM i najvećim dijelom odnose se na izdatke za mobilni telefon (21.893 KM). Internim pravilnicima utvrđeno je korištenje službenih fiksnih i mobilnih telefona, mobilnog interneta i drugih telefona u službene svrhe. Predsjednici i potpredsjednicima FBiH, zbog prirode posla, nije ograničen iznos na koji imaju pravo na izdatke za mobilni telefon.

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge iskazani su u iznosu od 249.442 KM, a najznačajniji izdaci odnose se na izdatke: za usluge reprezentacije (82.042 KM), po osnovu ugovora o djelu (34.700 KM) i za rad komisija (10.690 KM).

Kada je riječ o ugovorima o djelu, od toga je Uredu predsjednice FBiH Lidije Bradare potrošeno 13.000 KM, Uredu potpredsjednika FBiH Refika Lende 3.000 KM i Uredu potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića 18.700 KM.

Izdaci za usluge reprezentacije najvećim dijelom odnose se na konzumaciju jela i pića, te manjim djelom na kupovinu poklona.

predsjednici fbih

Javne nabavke

Također, planiranje i provođenje javnih nabavki nije vršeno na nivou registrovanog pravnog lica kao jednog ugovornog organa, već su dva tri ureda posebno provodila nabavke.

Plan javnih nabavki nije objavljen na portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama, jer ugovorni organ (Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH) nije sačinio jedinstven plan javnih nabavki, nego je svaki ured donio svoj.

Kod Lende je ustanovljeno da su sa dobavljačem “Hifa-petrol” zaključili okvirni sporazum u vrijednosti do 19.890 KM, a u visini ukupne cijene najpovoljnije ponude, što također nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Kod provođenja direktnih sporazuma njegov Ured je pisanim putem tražilo ponude, te donosio odluke kojima je prihvatao ponude u vrijednostima u kojima su i dostavljene.

Na Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2023. godinu Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH komentare su dostavili pojedinačno.

Ured predsjednice FBiH Lidije Bradare je obavijestio da nema komentare.

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka

Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Jajce objavilo je natječaj za dodjelu Književne nagrade “Nikola...

Danas je u Jajcu, na relaciji Divičani-Kuprešani, održana spektakularna manifestacija 6. Međunarodni auto slalom...

Mišo Banjac, Prijedorčanin koji živi i radi u njemačkom Minhenu, polako gradi svoju muzičku...

Lepa Brena je sinoć u klubu na Krku svojim energičnim nastupom opet pokazala zašto...

Netflix će od 24. jula prestati da nudi podršku za svoju aplikaciju na više...

SK Fight prenosiće u noći sa subote na nedjelju (4.00) UFC reviju u kojoj...