Search
Close this search box.

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“

Podijeli članak:

Javna ustanova „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ temeljem članka 33. Statuta Javne ustanove, broj: 01.2-04-41/22, od dana 3.3.2022. godine, te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove, broj: 01.2-04-226/22, od 4.8.2022. godine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“

 

I.

Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Jajce – na mandatni period od četiri /4/ godine.

 

II.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin BiH, da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje se oglašava.

 

III.

Za direktora Javne ustanove može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta ispunjava i uvjete propisane člankom 42. Statuta Javne ustanove, i to:

– da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja društvenog smjera odnosno druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava drugog ili trećeg ciklusa studiranja, i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
– da posjeduje izražene organizacijske sposobnosti, odgovornost, vještine pregovaranja, sposobnost rada u stresnim situacijama, kreativnost,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje engleskog jezika,
– kandidat je dužan ponuditi program rada za narednih 12 mjeseci.

 

IV.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja treba sadržavati kratki životopis i osobne podatke (adresa stanjovanja, e-mail adresa i kontkat telefon), kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim oglasom;
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
– dokaz o radnom iskustvu u struci (radnim iskustvom u smislu ovog članka smatra se iskustvo koje je zaposlenik stekao na radu poslije stjecanja stručne spreme koja je uvjet za imenovanje direktora);
– dokaz o poznavanju engleskog jezika;
– dokaz o poznavanju rada na računaru;
– izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere (ovjerena kod nadležnog organa).

Obavijest o objavljenom javnom oglasu bit će objavljena u dnevnim novinama, a integrali tekst javnog oglasa bit će dostupan na mrežnim stranicama Javne ustanove i Službe za zapošljavanje KSB/SBK.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte preporučeno na adresu: JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, ulica Sv. Luke 15, 70101 Jajce, s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „AGENCIJA ZA KULTURNO-POVIJESNU I PRIRODNU BAŠTINU I RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA GRADA JAJCA“ – NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Javna ustanova nije obvezna kandidatima vraćati dokumentaciju prispjelu na oglas.

 

 

(Agencija Jajce)

Podijeli članak:

Drugi su čitali

Pročitajte još članaka