Jajce Online
JAJCEVIJESTI

Jajce: Za sanaciju lokalne ceste izdvojeno 748.800 KM

Poništava se Odluka o izboru ponuđača broj 02-11-7-9029/22 od 22.12.2022. godine u dijelu kojim se
ugovor o o nabavci radova koji se odnose na sanaciju dijela lokalne ceste Kruščica-Lendići-DoribabaBistrica-Šimića Polje dodijelio ponuđaču „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce.

Na osnovu člana 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj
39/14, 59/22), a u vezi sa tačkom 4. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-11-7-9029/22
od 22.12.2022. godine, u otvorenom postupku javne nabavke radova koji se odnose na sanaciju dijela
lokalne ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje, dodjeljuje se ugovor drugorangiranom
ponuđaču „BH4“ d.o.o. Jajce.

Konačna cijena radova koji su predmet postupka javne nabavke utvrđena je na osnovu ponude
odabranog ponuđača broj 38-12/22 i ista sa uračunatim PDV-om iznosi 748.800 KM.

Povezane vijesti

Žuto upozorenje za veći dio BiH

admin

U vrijeme inflacije redovi pred pučkim kuhinjama sve veći

admin

Dodatnih 500 KM političarima prst u oko svakom građaninu

admin