Jagarić: Okvirni aspekti problema rijeke Plive

Neki aspekti problema o kojima se dugo malo sto činilo i jako malo popularisalo. Aspekti su tek i samo okvirni, ali bi morali biti određujući za daljnje zahvate i potrebne radove. O mnogo čemu sam već ranije pisao u formi prijedloga, nacrta ili idejnih rješenja.

Ponovo napominjem da se rijeka Pliva zbog specifičnosti te rijeke koja ima odlike krasnog toka, ali i rijeke koja stvara stijenu i gradi dio jednog od najrjeđih kanjona u svijetu se mora posmatrati u cijelosti riječnog sliva Plive i sekundarnih (manjih/slivova pritoka unutar riječnog sliva.

Okvirni problemi rijeke Plive Nedavno sam napisao sasvim globalno o MHE navodeći primjere u Švedskoj te određene intencije EU-a. Uz veoma skraćenu analizu sam dao podatke kako i zašto MHE utiču na stanje vodotoka, voda…

Mnogo ranije (tek sada je aktuelno) sam napisao u prijedlog zašitnog prostora Plive na Općini Jajce, a nešto kasnije i aneks tog rada. Posmatrajući ukupna stanja rijeke Plive i Jezera izdvaja se niz problema koji se moraju rješavati (i o čemu sam mnogo puta pisao!) u cijelosti i na slivu.

Osnovni problem nije jedan nego su kompleksni – sistem rekao bih problema koji variraju međusobno od segmenta do segmenta rijeke, odnosno specifičnih riječnih dijelova.

Posebno su ugroženi donji dio toka rijeke Plive, nizvodno od Malog jezera, Malo ili Donje jezero, Veliko jezero (Gornje) Srednji tok, te gornji početni tok. Postoje prirodne predispozicije promjena (kao vertikalna erozija u karstu), ali je antropogeni faktor neusporedivo agresivniji tako da smo svjedoci promjene pejsaža od prirodnih, preko poljoprivrednih i sada naseobinskih i industrijskih sa snažnim intencijama hidroindustrije (tako ja nazivam) MHE i HE koje izuzetno snažni utiču na fizičke promjene stanja voda ali i razorno, stvarajući barijere na bio-ekološka stanja.

Aspekti zaštite:

– očuvati raznovrsnosti staništa na vodnom tijelu i na kontaktnim zonama tlo-voda,

– ne mijenjati autohtone vrijednosti: ne unositi strane (alohtone) vrste ili genetski modificirane organizme,

– osigurati pročišćavanje otpadnih voda postojećih objekata,

– očuvati povoljna fizičko-hemijska svojstva vode; U tom pravcu obezbjediti potrebne doticajne količine vode u Malo jezero (time i nizvodno) da bi se izbjegao rast temperatura vode,

-u priobalju osigurati rast grmolikog i visokog rastinja kako bi se izbjeglo pregrijavanje i smanjila insolacija te obezbjedio hlad ribama. I drugim živim organizmima,

– primjenjivati pravila dobre poljoprivredne prakse: (imali smo slučaj proizvodnje kromira na Grbavičkom KARSNOM polju te posljedice upotrebe herbicida i pesticida) sto znaci povesti računa o načinu korištenja zemljišta na slivu Plive eleleminisući odlagališta agresivnih materijala,

– primjenjivati mjere zaštite od erozije: Posebno na lijevoj strani Plivskih jezera ali i uzvodno od njih po rijeci Plivi. Po tom pitanju da bi se smanjio unos suspendiranih materijala neophodno je na cijelom slivu očuvati i povećati površine pod sumama. Jedan od veoma snažnih i velikih problema su zamočvarenja, smanjenja Malog jezera (Donjeg) uslijed poremećaja prirodnog doticaja, ali i erozivnih procesa, antropogenih zahvata na sedrenim ogrlicama, isjecanje visokog rastinja…,

– sprovesti kvalitetna prečišćavanja komunalnih (Šipovo, Jezero i inih otpadnih voda,sa dosegnutim propisanim granicama emisija. Po meni (davno pisano) izlaz bi bio međuopćinski odvodni sistem i prerađivanje otpadnih voda prije uvoženja u recipijent,

– pročišćavanje otpadnih voda da se vrši do nivoa koji odgovara graničnim vrijednostima emisije ili do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta recipijenta i OKOLIŠA, a u skladu s propisima kojima se uređuju granične vrijednosti, i ne smanjuju dalje koeficijenti prirodnosti pejsaža,

– primjena pozitivnih mjera upravljanja zemljištem u tom smislu dajući zemljištu namjene koje garantiraju očuvanje voda i vodnih prostora kao kako sam već ranije predlagao i detaljno obrazložio za prostor Općine Jajce duz Plivskog vodnog sistema. U tom dijelu posebno bi se moralo:

  • regulisati posjetilačke i rekreativne aktivnosti,
  • efikasno spriječiti betoniranja obalnih i priobalnih prostora, izgradnje objekata koji na ma koji način mijenjaju ili štete vodnom i okolnom prostoru
  • prilagoditi ribolov autohtonim vrstama i sprječavati prelov ribe, sto zahtjeva aktivnosti na smanjenju pa i eliminaciji vrsta koje su naseljene intenzivno zadnjih vremena.
  • nizvodno od Malog jezera (Donjeg) neophodno je izvršiti revitalizaciju toka rijeke Plive u skladu s njenim hidro-biološkim značajkama i specifičnim karakteristikama i potrebama stanovništva (isto već predlagano, a kako sam vidio i djelomično preuzimano bez navoda autora). Primjenjujući moderna iskustva i znanja. U tom pravcu veoma je bitna analiza prostora, te hidrološki modeli (postojeći) i modernizirani

 

 

(Nikola Jagarić za Jajce Online)