Jadransko more prepušteno samo sebi, FBiH nema nijedan propis da ga zaštiti

Iako je Bosna i Hercegovina pomorska zemlja, te iako ima 24,5 kilometara obale, nijedan propis nije precizno definisao upravljanje morem i njegovu zaštitu. To se, svakako odnosi na FBiH čijem teritoriju pripada Neum i okolina na Jadranskom moru.

PIŠE: A. DUČIĆ

Rezultati provedene revizije Ureda za reviziju institucija FBiH su pokazali da u FBiH, uprkos značaju Jadranskog mora, još uvijek nisu upostavljenje osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora ali ni ostalih voda. I ne samo to, u proteklim godinama, tvrde revizori, uopće nije osigurano adekvatno porhanjivanja podataka o incidentnim zagađenjima voda u FBiH!

Incidentna zagađenja podrazumijevaju iznenadna izlijevanja opasnih tvari koje mogu zagaditi i pogoršati stanje voda.
BiH je, naime, na međunarodnom planu preuzela obaveze zaštite mora od različite vrste zagađenja. U ovoj godini BiH je potvrdila svoje opredjeljenje da učestvuje u realizaciji Akcionog plana za zaštitu morskog okoliša i doprinese sprečavanju zagađanja Sredozemnog mora. Međutim,…

Revizori su utvrdili neadekvatne institucionalne pretpostavke za zaštitu voda, kašnjenje u donošenju procedura djelovanja, te u konačnici neefikasnost institucija u ovoj oblasti. Tek u 2020. godini, kako su utvrdili federaln revizori, donesen je Federalni operativni plan za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti. No, on je pun manjkavosti. S druge strane kantonalno ministarstvo nadležno za vode u HNK nikada nije započelo s izradom kantonalnog operativnog plana.
Revizori su utvrdili da nije donesen ni plan odbrane od iznenadnih zagađenja s broda i priobalnog pojasa unutrašnjih voda.
Kako navode revizori, među razlozima koji su nadležni u institucijama obuhvaćenim revizijom naveli, odgovarajući na pitanje zbog čega do sada nije učinjeno ono što je bilo neophodno, jeste da čekaju da institucije na državnom nivou poduzmu kativnosti iz svojih nadležnosti.

Ovo su, inače, odgovorne institucije: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Ministarstvo vodoprivrede HNK, te Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoliša HNK. Pored njih odgovorne su FUCZ, FUZIP, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te Općina Neum.

Kada je riječ o Općini Neum, kako navode revizori, nadležne institucije nisu predvidjeli čak ni konkretnu ulogu ove općina koja je na Jadranskom moru u upravljanju intervencijama u slučaju incidenata na ovom moru?!

Još jedan zanimljivost: Revizori su utvrdili da je samo jedna firma ovlaštena za saniranje štete u slučaju incidenata na vodama. Riječe o firmi „Delta Petrol“ iz Kaknja koja je bila angažovana u dosadašnjim incidentnim zagađenjima na vodama u FBiH. Iz ove firme ističu da ne raspolažu opremom u slučaju zagađenja na moru.

 

 

 

(Fokus.ba)