Ako se u Kur'anu kaže da je JEDAN Bog, to znači da je JEDAN Bog; ako Kur'an kaže da se za otkup krvarine poste DVA mjeseca, to znači da se poste DVA mjeseca; ako Kur'an kaže da Zekerijja, a.s.,TRI dana neće moći govoriti, to znači da TRI dana neće moći govoriti; ako Kur'an kaže da su ČETIRI sveta mjeseca onda su ČETIRI sveta mjeseca; ako Kur'an kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni ŠEST vremenskih razdoblja, to znači da su stvoreni u ŠEST razdoblja; ako Kur'an kaže da je Jusuf, a.s., sanjao SEDAM krava, to znači da je sanjao SEDAM krava; ako Kur'an kaže da je Šujb, a.s., ugovarao s Musaom, a.s., da kod njega ostane u službi OSAM godina, to znači da je ugovarao OSAM godina; ako Kur'an kaže da je u Salihovom, a.s., narodu bilo DEVET osoba koje su nered činili, to znači da je bilo DEVET osoba; ako se Allah u Kur'anu kune s DESET noći, to znači da se kune s DESET noći; ako Kur'an kaže da je Jusuf, a.s., sanjao JEDANAEST zvjezda, to znači da je sanjao JEDANAEST zvijezda; ako Kur'an kaže da je broj mjeseci DVANAEST, to znači da je broj mjeseci DVANAEST;

ako Kur'an kaže da majka dijete nosi i doji TRIDESET mjeseci, to znači da ga nosi i doji TRIDESET mjeseci; ako Kur'an kaže da je Musaov narod lutao zemljom ČETRDESET godina, to znači da je lutao ČETRDESET godina; ako Kur'an kaže da se kao iskup nahrani ŠEZDESET siromaha, to znači da se nahrani ŠEZDESET siromaha; ako Kur'an kaže da je Musa, a.s., odabrao SEDAMDESET ljudi, to znači da je odabrao SEDMDESET ljudi; ako Kur'an kaže da se oni koji potvore nevine udare s OSAMDESET udaraca, to znači da se udare s OSAMDESET udaraca; ako Kur'an kaže da se bludnik kazni sa STOTINU udaraca, to znači da se udari sa STOTINU udaraca; ako Kur'an kaže da su mladići ostali u pećini TRI STOTINE i DEVET godina, onda su ostali TRI STOTINE i DEVET godina; ako Kur'an kaže da je Nuh, a.s., u svom narodu ostao DEVETSTO PEDESET godina, to znači da je ostao DEVETSTO PEDESET godina; ako Kur'an kaže da se Bogu sve vraća u danu koji traje HILJADU godina, to znači da taj dan traje HILJADU godina; ako Kur'an kaže da će Allah na Bedr poslati PET HILJADA meleka, to znači da će poslati PET HILJADA meleka; ako Kur'an kaže da se meleki i Džibril Bogu uzdižu u danu koji traje PEDESET HILJADA godina, to znači da taj dan traje PEDESET HILJADA godina; ako Kur'an kaže da je Junus, a.s., bio poslat narodu koji je brojao VIŠE od STOTINU HILJADA osoba, onda to znači da ih je bilo VIŠE od STOTINU HILJADA.

Dakle, ako Kur'an kaže da je noć Lejletu-l-kadr vrednija od HILJADU mjeseci, onda to znači da je vrednija od HILJADU mjesecu, a ne nešto drugo. To je njen bereket ili blagoslov vremena. Ovo pogotovo jer ne postoji ni jedan hadis da su ashabi ili tabi'ini smatrali da HILJADU mjeseci u suri Kadr znači nešto drugo osim HILJADU mjeseci. Ili ga ja do sada nisam pročitao.