Dom kulture Jajce konačno dobija grijanje

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 110. Statuta Općine Jajce ( „Službene novine Općine Jajce“, broj 3/08) u postupku javne nabavke radova koji se odnose na izradu instalacija kotlovnice i grijanja u JU „Dom kulture Jajce“, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda čije obavještenje je objavljeno na portalu javnih nabavni pod brojem 1190-7-3-150-3-87/20 od 17.11.2020. godine, općinski načelnik donosi

 

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ugovor o nabavci radova koji se odnose na izradu instalacija kotlovnice i grijanja u JU „Dom kulture Jajce“, dodjeljuje se ponuđaču: „TERMAL“ d.o.o. Jajce

Konačna cijena radova koji su predmet postupka javne nabavke utvrđena je na osnovu ponude odabranog ponuđača broj 137/2020 i ista sa uključenim PDV-om iznosi 86.258,39 KM (slovima: osamdesetšesthiljadadvijestotinepedesetosam i 39/100 konvertibilnih maraka)