Blokirani svi računi lzvozno-kreditne agencije BiH, novac preusmjeren hrvatskoj kompaniji

Naime, 18. novembra 2020. godine Kantonalni Sud u Sarajevu dostavio je UNION banci, kod koje IGA ima otvoren glavni transakcijski račun, rješenje o izvršenju radi pljenidbe novčanog potraživanja, a u korist firme Osijek-Koteks.

Tim činom su blokirani svi računi IGA-e kod poslovnih banaka, što onemogućava daljnji rad Agencije i izvršavanje preuzetih obaveza, navodi se u informaciji IGA-e koja je pripremljena za narednu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta BiH naredne sedmice.

UNION Banka je 29. decembra 2020. godine izvršila prijenos sredstava s transakcijskog računa IGA-e u iznosu od 300.000 KM po izvršnoj presudi Kantonalnog suda u Sarajevu, te će sve buduće uplate biti usmjeravane na račun hrvatske kompanije do namirenja duga u cjelini.

Do tada Agencija IGA neće biti u mogućnosti izvršavati svoje tekuće obaveze prema dobavljačima, zaposlenicima i klijentima.

“Ovdje posebno ističemo nemogućnost plaćanja pravnog zastupnika IGA-e i sudskih troškova za sporove u kojima je IGA strana u postupku, kao tužena ili kao tužitelj. Nepojavljivanjem na sudu u svojstvu tužitelja smatrat će se da je IGA odustala od tužbe, čime će izgubiti pravo na naknadu štete. S druge strane, u svojstvu tužene strane neće imati priliku da iznese svoj odgovor, čime priznaje navode iz tužbe”, navode iz agencije.

Tako će se, kako se ističe, dvostruko ugroziti imovina IGA-e, jer agencija nije u mogućnosti zaštiti svoju poziciju, a time ni imovinu.

Na ovaj problem agencija je više puta ukazivala u prethodnim izvještajima i informacijama koje je dostavljala Vijeću ministara i Parlamentu BiH, jer su donesene prvostepene presude protiv IGA-e u tužbama Nove Banke Banja Luka, Bobar Banke u likvidaciji, Banke Srpske u likvidaciji, Prvog Faktora Sarajevo u likvidaciji, MF Banke AD Banja Luka i Raiffaisen banke Beč te Osijek-Koteksa i Primorja u stečaju.

Sve navedene tužbe, osim Osijek-Koteksa, za koju je donesena drugostepena presuda, nalaze se na drugostepenom sudu u Sarajevu i očekuje se njihovo rješavanje u toku 2021. godine.

“Prema dosadašnjim iskustvima, očekivanja su da će biti potvrđene prvostepene presude i da će biti donesene slične izvršne presude kao i u slučaju Osijek-Koteksa, kojom su sada blokirani računi IGA-e. Blokada računa IGA-e ugrožava aktivni portfolio agencije u plasmanima i garancijama, kao i naplatu iz stečaja i tužbi koje su u toku, a gdje se IGA javlja kao povjerilac”, upozoravaju iz agencije.

Kako bi se riješio ovaj problem, IGA je podnijela Inicijativu za pokretanje procedure za izmjenu Zakona o uspostavljanju lzvozno-kreditne agencije BiH, u smislu izuzimanja od izvršenja nad računima IGA-e i sprovođenja stečaja nad agencijom.

Kako tvrde, to je evropska i svjetska praksa kada je riječ o ovakvoj državnoj agenciji sa specijalnom namjenom. Naime, ovakve agencije u svim evropskim zemljama su izuzete od regulative koja regulira komercijalno i privatno bankarstvo i osiguranje, upravo zato što se bave nekomercijalnim poslovima koji su u interesu ostvarivanja ciljeva ekonomske politike jedne zemlje.

(Klix)