APIK: Pronađene 92 nevjerodostojne diplome u institucijama FBiH

Antikoruptivni tim Vlade FBiH naveo je u izvještaju da su pronađene 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač FBiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu FBiH, saopšteno je iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

APIK je u proteklom periodu zatražio od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH, da u saradnji s nadležnim institucijama na svom nivou vlasti, iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim preduzećima i drugim tijelima čiji je osnivač entitet, distrikt, kanton, grad i opština.

Do sada je izvještaj o sprovedenoj reviziji diploma dostavio Antikoruptivni tim Vlade FBiH, a ostala tijela za sprečavanje korupcije su u procesu provjere diploma čije rezultate APIK očekuje u narednom periodu.

Agencija je od početka rada institucije do ove godine obradila oko 700 prijava korupcije, te je veliki procenat njih uputila pravosudnim organima na postupanje, navedeno jeu saopštenju povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Prema Zakonu o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH, APIK je pružio zaštitu osobama iz institucija BiH koje su to zatražile, a koje su ispunjavale uslove predviđene ovim zakonom i u dobroj vjeri prijavile korupciju.

U tom smislu, APIK je do sad imao 27 zahtjeva za dodjelu statusa zviždača, od čega je osam odobrio, dok su ostali odbačeni većinom zbog neispunjavanja formalnopravnih uslova.

APIK je izradio novu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan i uputio ih Savjetu ministara na usvajanje.

APIK je pozvao sve relevantne aktere u BiH da podrže ovu instituciju i aktivno se uključe u borbu protiv korupcije u BiH, te pozvao Savjet ministara da usvoji strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godine i prateći akcioni plan.

“Ovaj dokument je od velikog značaja za suzbijanje korupcije u BiH, na šta su nedavno ukazali i strani zvaničnici u BiH. Stoga, apelujem da Savjet ministara što prije usvoji strategiju za borbu protiv korupcije da bi institucije zadužene za njeno sprovođenje što prije mogle početi da ispunjavaju antikoruptivne obaveze”, naveo je u saopštenju direktor APIK-a Hasim Šabotić.

On je pojasnio da, zbog pandemije uzrokovane virusom korona, APIK ove godine nije bio u prilici da organizuje tradicionalnu godišnju konferenciju posvećenu borbi protiv korupcije.

Zbog toga je u saopštenju napravljen osvrt na ono što je ova agencija uradila kada je riječ o prevenciji korupcije od trenutka kada je proglašeno stanje prirodne nesreće u BiH u vezi sa pandemijom, te su ukratko predstavljeni rezultati rada APIK-a.

Agencija je u aprilu, nakon što je proglašeno stanje prirodne nesreće u BiH, inicirala prema vladama na svim nivoima vlasti u BiH da u procese sistemskog odgovora na pandemiju uključe i tijela za sprečavanje korupcije na odgovarajućem nivou vlasti.

U saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, u proteklom periodu održana su dva koordinacijska sastanka APIK-a i tijela za sprečavanje korupcije sa svih nivoa vlasti u BiH uz podršku i saradnju i sa ostalim prijateljima i partnerima iz međunarodne zajednice, EU Delegacijom u BiH i Ambasadom SAD u BiH.

Koordinacioni sastanci u formi konferencije održani su 16. i 23. aprila i na njima je definisano usaglašeno djelovanje sistema prevencije korupcije u BiH, uvažavajući ustavnu strukturu i nadležnosti svih nivoa.

Na ovim sastancima donesen je zaključak da APIK kreira i dostavi vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u BiH Okvirni akcioni plan za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije da bi hitno preduzeli mjere na sprečavanju korupcije, što je i realizovano.

Okvirni akcioni plan sadrži sedam glavnih mjera za čiju realizaciju su zadužene institucije sa javnim ovlaštenjima na nivou BiH, nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta uz direktnu koordinaciju sa APIK-om i tijelima za sprečavanje korupcije.

Riječ je o mjerama prevencije zloupotrebe finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora, zloupotrebe u procesu zapošljavanja, zloupotrebe javnih nabavki, zloupotrebe podsticaja i pomoći privrednim društvima, privatnim preduzećima i poljoprivrednim subjektima, te prevencije zloupotrebe i kršenja osnovnih ljudskih prava i obaveza građana.

Među mjerama su i usmjeravanje finansijskih sredstava iz budžeta na niže nivoe vlasti i koordinacija aktivnosti antikoruptivnih tijela.

Zaključno sa današnjim danom, usvojeno je 10 akcionih planova, i to na sljedećim nivoima: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Srednjobosanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Brčko distrikt i Zapadnohercegovački kanton.

APIK je primio i informaciju Republike Srpske u kojoj se navodi da se primjenjuju mjere i aktivnosti iz postojeće Strategije za borbu protiv korupcije u Srpskoj, kojima se, uvažavajući inicijativu ove agencije, može adekvatno odgovoriti na redukovanje eventualnih rizika od korupcije u vanrednim okolnostima.

Agencija je u ovom periodu, uz pomoć Misije OEBS-a u BiH, aktivirala i aplikaciju “kovid 19”, putem koje će sa tijelima za sprečavanje korupcije u BiH razmjenjivati dokumente i informacije u vezi sa planiranim i preduzetim sistemskim aktivnostima iz oblasti prevencije korupcije.

APIK je kreirao i Akcioni plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme pandemije kojim se na nivou BiH realizuje obaveza iz Okvirnog plana. U tom smislu, Agencija je do sada od 63 institucije sa nivoa BiH dobila informacije o sprovođenju antikoruptivnih aktivnosti u doba pandemije.

BHRT