Analiza stanja socijalne zaštite u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu središnja Bosna  sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite.

Shodno dobijenim rezultatima istraživanja i zaključcima, definisan je niz preporuka nadležnim entitetskim, kantonalnim i općinskim vlastima, ali i ustanovama i korisnicima usluga socijalne zaštite. Definisane preporuke su grupisane u sljedeće kategorije:

I Planiranje i razvoj

 • Posvetiti veću pažnju strateškom planiranju socijalne zaštite. Izraditi strateške i operativne planove za postupanje u kriznim situacijama sa jasnim smjernicama o postupanju u ustanovama socijalne zaštite;
 • Usaglasiti politiku socijalne zaštite na nivou entiteta, kako bi se građanima svih kantona FBiH omogućio jednak nivo socijalne zaštite;
 • Uvesti jedinstvene standarde i pravila za sve ustanove socijalne zaštite u vanrednim situacijama;
 • Usmjeriti posebnu pažnju na djecu i mlade, kao investiciju u razvoj i bolje ekonomske ishode društva, te im dati prioritet u svim strateškim dokumentima;
 • U svim strateškim planovima, u skladu sa međunardonim standardima dati prednost razvoju i ulaganju u porodične oblike zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja u odnosu na institucionalni smještaj, a na osnovu detaljne finansijske analize cijena smještaja u porodici u odnosu na smještaj u instituciji;
 • Uvesti periodične evaluacije prava i usluga socijalne zaštite, kako bi se planiranje zasnivalo na dokazima i realnim pokazateljima, uključujući i finansijske;
 • Izraditi Akcioni plan na nivou kantona za zaštitu djece sa smjernicama o postupanju u vanrednim situacijama kao i uspostavljanje posebne budžetske stavke za pomoć djeci u svim općinama na području SBK/KSB;
 • Izraditi posebnu analizu položaja djece na području SBK/KSB sa posebnim osvrtom na saniranje posljedica pandemije;
 • Pri ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK/KSB formirati poseban odjel koji će se baviti zaštitom i pravima djece u skladu s Konvencijom o pravima djece.
 • Izraditi strateške i operativne planove za postupanje u kriznim situacijama sa jasnim smjernicama o postupanju u ustanovama socijalne zaštite;
 • Formiranje tima pri ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK/KSB za pružanje pomoći i podrške iz oblasti socijalne zaštite,sa posebnim osvrtom na djecu koja su bez adekvatne roditeljske zaštite,koji bi imao funkciju koordinisanog rada u međusektoralnim mrežama za uspostavljanje standarda prakse i usluga službi socijalne zaštite tokom pandemije;
 • Izraditi Akcioni plan na nivou kantona za zaštitu djece sa smjernicama o postupanju u vanrednim situacijama kao i uspostavljanje posebne budžetske stavke za pomoć djeci;
 • Izraditi posebnu analizu položaja djece na području SBK/KSB sa posebnim osvrtom na saniranje posljedica pandemije;
 • Izraditi posebne Akcione planove za zaštitu djece u vanrednim situacijama u svim općinama na području SBK/KSB;
 • Nužno je kreirati Protokol o postupanjima za korisnike socijalne zaštite koji zahtijevaju određeni vid socijalnih usluga, a koje se ne mogu pružiti na području SBK/KSB;
 • Pri ministarstvu zdravstva i socijalne politike da se formira poseban odjel koji će se baviti zaštitom i pravima djece u skladu s Konvencijom o pravima djece;
 • Nužno je kreirati Protokole o postupanjima za određene kategorije koje zahtijevaju određeni vid socijalnih usluga, a koje se ne mogu pružiti na području SBK/KSB kantona, sa drugim kantonima gdje postoje tražene zakonske organizacione strukture jedinica;
 • Potrebno je izraditi smjernice sa procedurama rada sa korisnicima u doba pandemije.

II Zakoni

 • Uskladiti kantonalne zakone o socijalnoj zaštiti sa usvojenim standardima i politikom entiteta sa ciljem obezbjeđivanja jednakih prava za sve građane FBiH;
 • Preciznije normativno regulisati prava iz socijalne zaštite izradom novog zakona o socijalnoj zaštiti na nivou SBK/KSB, koji će biti usklađen sa ostalim zakonima i Konvencijama;
 • Uskladiti međusobno pojedine članove Zakona o socijalnoj zaštiti SBK/KSB kako bi se omogućilo da se uzmu u obzir sve činjenice i dokazi prilikom odlučivanja o pravima (npr. primjena čl. 173. st.1., treba da bude u skladu sa čl.26. Zakona). Prema podnositelju zahtjeva se kroz individualni plan treba odrediti na koji način može da živi život dostojanstven čovjeku. Površina zemljišta ne smije da bude uslovna pretpostavka za odbijanje podnositelja zahtjeva u ostvarivanju nekog vida prava, kao što je to trenutno slučaj;
 • Zakonom obezbijediti realnu procjenu svakog pojedinog slučaja prilikom određivanja prava na socijalnu zaštitu. Stanje procjene bi se trebalo sagledavati do zadnjih šest mjeseci od dana predatog zahtjeva upravnom organu na rješavanje, jer je realnije sagledati materijalno socijalno stanje osobe za bliži period, kada je i ključno da se donese odluka o priznavanju ili ne nekog prava;
 • Preporučuje se rad na poboljšanju ciljane socijalne pomoći putem paketa mjera u vanrednim situacijama koje će socijalnu zaštitu učiniti efikasnijom, efektivnijom i pravičnijom, posebno za porodice koje u svom domaćinstvu imaju maloljetnu djecu i osobe sa invaliditetom;
 • Utvrditi zakonske procedure skraćenog i hitnog postupka kao i nove načine komunikacije sa korisnicima (korištenjem internet i drugih naprednih oblika komunikacije i sl.) u ostvarivanju i korištenju prava iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom;
 • Definisati novi Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje nesposobnosti za rad, potrebe za njegom i pomoći drugog lica, te za ocjenu djece ometene u psihofizičkom razvoju koji će biti usklađen sa Pravilnikom obrazovnog sistema;
 • Uvesti pravo na smještaj odrasle osobe i djeteta u srodničku porodicu, na području SBK/KSB, iz razloga primjene načela jednostavnosti i ekonomičnosti;
 • Pokrenuti izmjenu čl. 236.st. 1. Zakona o nasljeđivanju u FBiH (Službene novine FBiH broj: 80/14) u kojem bi se propisalo da se kao pitanje raspravlja i odlučuje o dugovima ostavitelja, a potom o drugim nasljednim pravima;
 • Potrebno je pristupiti izradi novog zakona o socijalnoj zaštiti na nivou SBK/KSB,koji će biti usklađen sa ostalim zakonima i Konvencijama vodeći se posebno istaknutim preporukama u analizi zakonskih i podzakonskih akata;
 • Potrebno je preciznije normativno regulisati prava iz socijalne zaštite;
 • Uvođenje standarda i pravila za ustanove socijalne zaštite u vanrednim situacijama
 • Stanje procjene bi se trebalo sagledavati otprilike zadnjih šest mjeseci od dana predatog zahtjeva upravnom organu na rješavanje, jer je realnije sagledati materijalno socijalno stanje osobe za bliži period, kada je i ključno da se donese odluka o priznavanju ili ne nekog prava;
 • Primjerice, trebalo bi pokrenuti izmjenu čl. 236.st. 1. Zakona o nasljeđivanju u F BiH (Službene novine F BiH broj: 80/14) u kojem bi se propisalo da se kao pitanje raspravlja i odlučuje o dugovima ostavitelja, a potom o drugim nasljednim pravima.

III Budžet

 • Povećati budžetska izdvajanja za djecu i mlade na svim nivoima;
 • Uvesti programsko budžetiranje zasnovano na očekivanim rezultatima;
 • Povećati iznose dječijeg dodatka i drugih novčanih prava dostupnih djeci i mladima. Uvezati novčana prava sa pružanjem usluga za dijete i porodicu kroz integrirano vođenje slučaja;
 • Uvesti dodatna budžetska izdvajanja za potrebe centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite, kao i za potrebe korisnika u vanrednim situacijama od strane ministartsva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB. Posebno se preporučuje općinskim/gradskim vlastima da osiguraju adekvatno finansiranje centara za socijalni rad i na taj način osiguraju punu kadrovsku i materijalnu osposobljenost ovih institucija;
 • Uvesti ciljane socijalne pomoći putem definisanja paketa mjera u vanrednim situacijama koje će socijalnu zaštitu učiniti efikasnijom, efektivnijom i pravičnijom;
 • U skladu sa nalazima evaluacija i revizija novčanih prava osigurati dodatna sredstva za najugroženije građane, posebno porodice s djecom. Dodatna sredstva mogu biti osigurana i kroz reviziju postojećih davanja, ukoliko bi se ista planirala za finansiranje programa koji su zasnovani na očekivanim rezultatima, a ne na paušalnim davanjima za programe za koje ne postoji jasan dokaz o učinku;
 • Budžeti koji se izdvajaju za ustanove institucionalnog smještaja korisnika sa sva tri nivoa – federalnog, kantonalnog i općinskog – trebaju biti preusmjereni na podršku porodičnim modelima zbrinjavanja i razvijanju mreže socijalnih usluga za podršku življenja u zajednici, u skladu sa postojećim strateškim dokumentima iz ovih oblasti;
 • U vanrednim situacijama (uključujući i trenutnu pandemiju), ukoliko je moguće ne smanjivati budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu;
 • Preporučuje se posebno finansijsko izdvajanje od strane Vlade SBK/KSB za potrebe centara za socijalni radi drugih ustanova socijalne zaštite kao jedna od mjera zaštite građana i korisnika u vanrednim situacijama.

IV Baze podataka

 • Formirati funkcionalnu bazu podataka koja će omogućiti analitički rad u ustanovama socijalne zaštite. Posebnu pažnju posvetiti prikupljanju podataka o stanju korisnika u vanrednim situacijama. Centri za socijalni rad imaju potrebu za vođenjem evidencije o svim svojim uslugama;
 • Baze podataka kreirati tako da omoguće socijalnim radnicima da izvršavaju svoje osnovne zadaće, te da im pomognu u praćenju stanja i potrebe korisnika kao i proučavanje određenih pojava;
 • Baza podataka u centrima za socijalni rad bi trebala da u sebi sadrži osnovne podatke o korisniku, njegovim potrebama, metodama koje su korištene u radu s korisnikom, kao i stručna mišljenja socijalnih radnika;
 • Provesti reviziju korisnika u cilju utvrđivanja realnog stanja socijalne potrebe, a na osnovu koje će se jasno targetirati trenutni i budući korisnici;
 • Baza podataka u centrima za socijalni rad bi trebala da u sebi sadrži osnovne podatke o korisniku , njegovim potrebama, metoda koje su korištene u radu s korisnikom, kao i stručna mišljenja socijalnih radnika.
 • Preporučuje se uraditi baza podataka za sva izdvajanja od strane općina na području SBK/KSB koja se mogu podvesti pod proširena prava iz socijalne zaštite

V Institucionalni kapaciteti (ljudski, tehnički i materijalni)

 • Posvetiti veću pažnju strateškom planiranju na nivou svih institucija socijalne zaštite SBK/KSB;
 • Posvetiti veću pažnju ljudskim resursima. Menadžment ljudskih resursa je važan za svaku organizaciju jer doprinosi većoj efektivnosti i efikasnosti organizacije;
 • Modernizovati i uskladiti sistematizacije radnih mjesta sa Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon toga izvršiti analizu trenutne popune i potreba;
 • Omogućiti stalna profesionalna usavršavanja rukovodilaca i stručnih radnika o mogućnostima koje pružaju novi načini komunikacije, postupanju u vanrednim situacijama i sl. Kako bi se osiguralo pružanje kvalitetnijih usluga socijalne zaštite;
 • Potrebno je reformisati Centre za socijalni rad kao odgovor na složenost i obimnost poslova. U tom smislu ojačati organizacione, kadrovske i materijalno-tehničke resurse kao i finansijsku stabilnost ustanova socijalne zaštite. Posebnu pažnju posvetiti opremanju informaciono komunikacijskom opremom, te adekvatnom zaštitnom opremom za potrebe djelovanja u vanrednim situacijama;
 • Pristupiti izradi Procjena rizika/ugroženosti i Planova djelovanja u vanrednim okolnostima i izradi procedure djelovanja u vanrednim okolnostima u svim ustanovama socijalne zaštite.

 

VI Međusektorska saradnja i koordinacija na nivou lokalne zajednice

 • Intenzivirati saradnju ustanova socijalne zaštite sa lokalnim, kantonalnim, ali i entitetskim vlastima, te njihovo formalno uključivanje u rad kriznih štabova i drugih multi-sektoralnih tijela na lokalnom i kantonalnom nivou;
 • Formirati tim pri ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK/KSB za pružanje pomoći i podrške iz oblasti socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na djecu koja su bez adekvatne roditeljske zaštite, koji bi imao funkciju koordinisanog rada u međusektoralnim mrežama za uspostavljanje standarda prakse i usluga službi socijalne zaštite tokom pandemije;
 • U saradnji sa obrazovnim sektorom, omogućiti besplatne obuke, prekvalifikacije, osposobljavanje za rad za lica koja u periodu vanrednih situacija iznenada ostanu bez posla. Takođe, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i lokalnom upravom, razmotriti mogućnosti za donošenje preporuka kojima bi se osiguralo da ta lica imaju određeni prioritet pri zapošljavanju;
 • Ojačati saradnju između sektora, odnosno pružalaca usluga na lokalnom nivou i na kantonalnom nivo, posebno između socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog, nevladinog sektora kao i civilne zaštite;
 • Kreirati Protokole o postupanjima za one kategorije korisnika koje zahtijevaju socijalne usluge koje se ne mogu pružiti na području SBK/KSB kantona, nego se upućuju u ustanove na teritoriji drugih kantona FBiH (kao što su: vaspitno zanemarena i zapuštena djeca, djeca koja čine prekršaje, prijestupe i krivična djela, i sl.) kako bi se izbegao niz problema, počev od načina plaćanja i ugovaranja usluga pa do prenosa zdravstvenog osiguranja osiguranika;
 • Ojačati saradnju sa mjesnim zajednicama, kao nivo lokalne vlasti koji je najbliži građanima i koji može obezbijediti relevantne informacije o korisnicima;
 • U periodima vanredne situacije, posebno osigurati komunikaciju i razmjenu podataka između ustanova socijalne zaštite i zdravstvenog sektora, te kriznim štabovima, u smislu obezbjeđivanja lijekova, ortopedskih pomagala i zdravstvenih usluga korisnicima socijalne zaštite;
 • Definisati precizno, protokolima o saradnji, nadležnosti različitih sektora. Poželjno je da se oblasti dopunjuju, ali potrebno je razlikovati, preventivno djelovanje, savjetovanje, nadzor i upravnu proceduru koja se finalizira upravnim aktom – rješenjem. Nadzor u obavljanju kućne njege i pomoći i kući, te ocjena kvalitete pružene usluge treba da budu u domenu inspekcijskih službi iz oblasti zdravstva, a ne centara za socijalni rad.

VII Uvođenje novih usluga

 • Utvrditi tačan broj djece i izvršiti dodjele tableta ili računara djeci korisnika socijalne zaštite u saradnji vladinog i nevladinog sektora. Organizovati besplatne obuke internet opismenjavanja, ali i osigurati adekvatnu pokrivenost internetom uz zadovoljavajuću infrastrukturu i tehničku opremljenost;
 • Zbog visokog procenta socijalno isključenih osoba, korisnika socijalne zaštite, a posebno djece, razmotriti uvođenje javnih internet lokacija ili neki drugi način, ograničen mjesečni pristup internetu korisnicima socijalne zaštite;
 • “Otvoreni dani” kao redovna aktivnost centra za socijalni rad tokom kojih bi građani mogli da se konsultuju i postavljaju pitanja stručnim radnicima centra za socijalni rad i da od njih dobiju stručne odgovore, savjete, uputstva za dalje postupanje, i sl;
 • Intenzivirati preventivni socijalni rad u zajednici i obezbijediti kontinuiranu edukaciju stručnog kadra u toj oblasti;
 • Obezbijediti usluge koje su predviđene Zakonom o socijalnoj zaštiti SBK/KSB, a zbog nedostatka resursa pružaju se trenutno izvan teritorije SBK/KSB: Ustanova za djecu bez roditeljskog staranja, Ustanova za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju, Ustanova za odrasla i stara lica, itd.
 • Osigurati proaktivniji pristup centra za socijani rad prema građanima, odnosno obezbijediti stručnom kadru značajniji iskorak u zajednicu.

VIII Korisnici socijalne zaštite

 • Uspostaviti mehanizme učešća korisnika u procesu kreiranja politika i socijalnih usluga;
 • Kontinuirano informisati građane o nadležnostima, dostupnim pravima u socijalnoj zaštiti i načinima ostvarivanja tih prava. Posebnu pažnju posvetiti alternativnim načinima komunikacije sa socijalno isključenim grupama do kojih teže dopiru informacije;
 • Konstantno animirati korisnike i ostale građane, kao potencijalne korisnike (posebno u periodima krize i vanrednim situacijama) za aktivnije učešće u kreiranju politika (posebno na lokalnom nivou) kroz organizaciju anketa, istraživanje potreba javnog mjenja i sl.

 

 

(Jajce Online)