Foto: bljesak.info

Javno poduzeće Hrvatska pošta d. d. Mostar zapošljavalo je nove zaposlenike bez službene objave raspisanog natječaja, objavljeno je u reviziji za 2019. godinu. Pravilnikom o radu poduzeća, navode revizori, predviđeno je 189 radnih mjesta, a nije određen potreban broj izvršitelja po pojedinim radnim mjestima. ”Društvo nije postupilo u skladu za Zakonom o radu, jer poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika donosi i objavljuje pravilnik o radu, kojim se ureduju plaće, organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga pitanja značajna za radnika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom”, stoji u izvještaju.

Planom poslovanja za 2019. godinu planiran je broj zaposlenih po kvalifikacijskoj strukturi na razini Društva i organizacijskih dijelova (uprava i poslovna područja). Prema podacima iz Trogodišnjeg plana poslovanja za razdoblje 2017. – 2019. godine, planirani broj zaposlenih za 2019. godinu iznosi 704, prema Planu poslovanja za 2019. godinu 705, a u Društvu je na 31. 12. 2019. godine bilo zaposleno 709 radnika. Vezano za planiranje radne snage, Društvo je 5. studenog 2019. godine, tvrde, dalo pismeno obrazloženje u kojem je navedeno da se događaju nepredviđene situacije i da se potrebnim ljudskim resursima mora dinamički upravljati te da određivanje broja izvršitelja po pojedinim radnim mjestima ne bi bilo učinkovito zbog dužine trajanja izmjene internih akata u slučaju potrebe za izmjenom. ”Pri zapošljavanju, Društvo nije u svim slučajevima vršilo javno oglašavanje, što je obaveza prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Prijem u radni odnos se u značajnoj mjeri vršio bez provedene procedure obveznog javnog oglašavanja, a pozivom na izuzeće u skladu sa članom 5. Uredbe, tj. prijem u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratan tijekom jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto”, stoji u financijskoj reviziji.

Prema informaciji Društva od 25. svibnja 2020. godine, tijekom godine u radni odnos je primljeno 48 zaposlenika, od čega 22 zaposlenika hitnim postupkom na određeno vrijeme po članu 5. Uredbe. Tijekom ili nakon njihovog rada, provedeno je javno oglašavanje i od ta 22 zaposlenika, a nakon provedene procedure prijema, 11 je primljeno u radni odnos na neodređeno vrijeme. ”S obzirom na to da Pravilnikom o radu nije određen broj izvršitelja po radnim mjestima, odnosno nije postavljen okvir u odnosu na koji se može mjeriti stvarno potrebni broj izvršitelja, ne može se potvrditi opravdanost prijema ili hitnog prijema zaposlenika na određeno radno mjesto. Također, 67 radnika ima stručno zvanje koje ne odgovara potrebnom stručnom zvanju radnog mjesta na koje su raspoređeni”, tvrde revizori. Pravilnikom o radu Društva, navode, nije određen stvarno potreban broj izvršitelja po pojedinim radnim mjestima, što nije u skladu sa članom 118. Zakona o radu. Zbog tako uređene unutarnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta, kao i postupanja prilikom zapošljavanja, tvrde, ne može se mjeriti stvarno potreban broj izvršitelja, kao ni planiranje i prijem zaposlenika, tj. ne može se potvrditi da se u Društvu provodi plansko, odgovarajuće i transparentno zapošljavanje.

Revizori su izdali preporuke da sistematizaciju radnih mjesta treba dopuniti u dijelu potrebnog broja izvršitelja za obavljanje poslova iz nadležnosti Društva te da se zapošljavanje bez javnog oglašavanja koristiti samo u izuzetnim, hitnim slučajevima, prenosi bljesak.info.

HP Mostar: Zapošljavanje bez natječaja, 67 osoba na krivim pozicijama

(Srednjabosna.com)