Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:35/05), člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj:26/16) i člana 4. Odluke o angažmanu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, broj:01-01-6-5935/20 od 08.07.2020. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI  OGLAS
za prijem osoba sa VSS za stručno osposobljavanje
 u općinske organe uprave Općine Jajce 
Javni oglas i Obrazac prijave preuzmite ispod teksta.
(opcina-jajce.ba)