Na osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“ br. 3/08) i
Zaključka Općinskog vijeća o prihvatanju Plana upotrebe javnih površina broj: 01-01-
6-4351/19 od 30.05.2019.godine Općinski načelnik općine Jajce objavljuje:

JAVNI KONKURS
za davanje kućica u zakup

I. Raspisuje se javni konkurs za davanje kućica u zakup na lokaciji:

1. Ulica II. zasjedanja AVNOJ-a, kućice pod rednim brojevima od 1-10, k.č. br. 1657,
pl.br. 685, k.o. Jajce I, pojedinačne površine kućice 6,00m².

II. Predviđeni rok za zakup kućica je period od 01.05. do 01.11.2020. godine.

III. Pravo sudjelovanja na javnom konkursu za davanje kućica u zakup, na
lokaciji iz tačke I, imaju pravna lica i fizička lica sa registrovanom privrednom
djelatnošću na području Općine Jajce.

IV. Iznos mjesečne naknade za zakup sajamske kućice iznosi 50,00 KM
(pedeset konvertibilnih maraka).

V. Pisana ponuda za učešće u javnom konkursu mora sadržavati:
– osnovne podatke o pravnom ili fizičkom licu sa registrovanom djelatnosti
koja konkuriše (ime i prezime, adresa fizičkog lica, kopija lične karte,
naziv i sjedište obrta, telefon i žiroračun odnosno naziv i sjedište pravne
osobe, telefon i žiroračun),
– original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna
lica, original ili ovjerenu kopiju obrtnice, izvadak iz obrtnog registra ( ne
stariji od 30 dana) za fizičku osobu sa registrovanom djelatnosti, te
original ili ovjerenu kopiju rješenja o registraciji za udruženja građana,
registrirovane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike,
– potvrdu Službe finansija o izmirenim obavezama prema Općini Jajce.

VI. Proceduru davanja kućica u zakup provodi Komisija, koju na prijedlog Službe
privrede Općine Jajce, imenuje Općinski načelnik.

VII. Prijave koje nisu podnesene u roku, prijave podnosioca koji imaju dugovanja
prema Općini, prijave koje nisu potpune, te prijave podnosioca koji ne
ispunjavaju uslove konkursa neće se razmatrati.

VIII. Osnovni kriteriji za davanje u zakup kućice su pravo prvenstva dodjele
kućice u zakup onome koji ispunjava opće uslove Konkursa, koji duži
vremenski period ima registrovanu privrednu djelatnost na području Općine
Jajce, te kojem je to osnovna djelatnost.

IX. Načelnik Općine donosi odluku o davanju kućica u zakup prema
preliminarnoj rang listi utvrđenoj od strane Komisije imenovane od strane
Službe privrede. Svi podnosioci koji su dostavili prijave na konkurs bit će
obaviješteni o odluci Načelnika Općine i preliminarnoj rang listi putem
oglasne table i službene internet stranice Općine Jajce.

X. Podnosioci koji nisu zadovoljni preliminarnom rang listom mogu uložiti
obrazloženu žalbu na istu Načelniku općine u roku od 7 dana od dana objave
Odluke.

XI. Nakon okončanja žalbenog postupka utvrdit će se konačna rang lista, na koju
ne postoji mogućnost ulaganja žalbe, a izabrani podnosioci dužni su u roku
od 30 dana, od dana objavljivanja konačne rang liste, sklopiti ugovor o
zakupu sa Općinskim načelnikom.

XII. Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave konkursa na Oglasnoj
tabli i internet stranici Općine.

XIII. Prijave za konkurs upućuju se Komisiji za davanje kućica u zakup predajom
zatvorene koverte na protokol Općine sa naznakom „Za konkurs – ZAKUP
KUĆICA“ ili preporučeno putem pošte.

XIV. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Načelnik Općine zadržava pravo poništenja konkursa ili dijela konkursa, ako je to u
interesu Općine, ukoliko su se okolnosti bitno promijenile i to najkasnije do isteka
roka za ulaganje žalbe.

 

 

(opcina jajce)