Općina Jajce poziva predstavnike institucija/organizacija, mjesnih zajednica sa područja Općine Jajce, nevladine organizacije ( udruženja/udruge ) kao i ostale zainteresovane da uzmu aktivno učešće u Javnoj raspravi na temu: Dodjela koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena- lokacija “Bage”  koja će se održati dana 04.12.2019. godine, srijeda, u Velikoj sali Općine Jajce sa početkom  u 11:00 sati .
PUD „ BH 4 “  d.o.o. Jajce, je dana 22.11.2019.godine ovom organu podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokaciji Bage – općina Jajce. Prije nego se Općinsko vijeće izjasni po ovom zahtjevu, obaveza je prethodno provesti javnu raspravu.
Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 22.11. do 10.12.2019. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice Službi privrede/gospodarstva Općine Jajce, sa naznakom „JAVNA RASPRAVA – istraživanje i eksploatacija tehničkog građevinskog kamena“.
Sve dalje potrebne informacije možete dobiti u Službi privrede Općine Jajce svakim radnim danom do 15:30 sati u kancelariji broj 50.
S obzirom na značaj tematike,  nadam se da ćete prisustvovati i uzeti aktivno učešće u Javnoj raspravi.
PROGRAM JAVNE RASPRAVE
 
 
DODJELA KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU TEHNIČKOG GRAĐEVINSKOG KAMENA,
LOKACIJA “BAGE”
 
Podnosilac zahtjeva za dodjelu naprijed navedene koncesije  je PUD „ BH 4 “ d.o.o. Jajce, Šamića mahala bb.
–   22.11.2019 –  04.12.2019………… kancelarija  broj 50 Općine Jajce pružanje informacija vezano za zahtjev
–  04.12.2019.godine u 11,00 h……   Javna rasprava u Velikoj sali Općine
–   22.11.2019 –  10.12.2019.godine…… dostavljanje primjedbi i sugestija
–   od 10.12.2019.godine …… obrada svih prispjelih primjedbi i dostavljanje zapisnika  Općinskom načelniku za  formiranje Prijedloga Odluke za Općinsko vijeće.