Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (Sl. Novine SBK br. 11/01 i 17/04), ); člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), člana 120. Pravila Osnovne škole ”Berta Kučera” Jajce, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-34-3/19-467 od 24.10.2019.g i Odluke Upravnog odbora broj 371-1/19 od 13.09.2019.godine, raspisuje se:

 

Javni oglas
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. nastavnik turskog jezika, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do 30.06.2020. godine,
2. nastavnik njemačkog jezika, 14 časova na određeno radno vrijeme, do 30.06.2020.godine,
3. nastavnik razredne nastave u PŠ Bravnice, puna norma, na određeno radno vrijeme, do
4. radnik na održavanju higijene u PŠ Bravnice, 1/4 norme, na određeno radno vrijeme, do 30.06.2020.godine.

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente:ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana
2. biografija, svojeručno potpisana,
3. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
5. diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
6. potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit,

III. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno radno vrijeme u školama SBK, u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, („Službene novine SBK“, broj:7/18).

V. Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na javni oglas koje su podnesene pravovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz konkursa.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa obavezni su pristupiti testiranju 18.11.2019. godine u 13 sati , a usmeni dio ispita će biti obavljen odmah poslije pismenog dijela ispita.
Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas. Svi kandidati će o rezultatima raspisanog oglasa biti blagovremeno obavješeteni putem e-mail-a.

IX. Za radno mjesto pod rednim brojem 4., za koje je potrebno osnovno obrazovanje ne polaže se pismeni dio ispita, već se izbor kandidata vrši na osnovu dostavljene dokumentacije i rezultata obavljenog intervjua.

X. Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

XI. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog oglasa na internet portalu Jajce Online, te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

XII. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave . Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: bertajajce@gmail.com ili na kontakt telefon 030/654-297.

Prijave u zatvorenoj koverti dostaviti lično u prostorije škole ili putem pošte na adresu:
Osnovna škola ”Berta Kučera” Jajce, Fra Antuna Kneževića 8.70101 Jajce

Sa naznakom: prijava na konkurs ( za poziciju na koju se kandidat prijavljuje), ne otvarati

Direktor Škole