U nastavaku 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce održane 19.9.2019. godine vijećnici su razmatrali trinaest tačaka dnevnog reda. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu, nakon rasprave i u nastavku sjednice, nije dobio potrebnu većinu. Vijećnici su većinom glasova usvojili Izvještaj o poslovanju JZU Dom zdravlja Jajce za 2018. godinu, a zeleno svjetlo dobio je i Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Jajce za 2018. godinu.

U nastavku zasjedanja 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Jajce vijećnici nisu usvojili:
Izvještaj o radu JPU Dječji vrtić „Bare“ Jajce za 2018. godinu, Izvještaj o radu JU “Dom kulture” Jajce za 2018. godinu, Izvještaj o radu JU “Muzej II zasjedanja AVNOJ-a” Jajce za 2018.godinu, Izvještaj o radu JU “Agencija za kulturno-povjesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” za 2018.godinu, Izvještaj o radu JU “Sport i rekreacija” Jajce za 2018. godinu, Izvještaj o poslovanju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Jajce za 2018. godinu i Izvještaj o poslovanju JKP „Čistoća i zelenilo“ Jajce za 2018.godinu.
Vijećnici Općinskog vijeća Jajce na svom 14. zasjedanju donijeli su Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o financijskom poslovanju JP “Radio-televizija” Jajce za 2018. godinu.  Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu nije dobio potrebnu većinu vijećničkih glasova, a Vijeće je donijelo Zaključak o usvajanju Nacrta Revidirane strategije razvoja Općine Jajce za period 2019-2023. godine.
(opcina-jajce.ba)