U sklopu manifestacije Dani oslobođenja općine Jajce, Bošnjačka zajednice kulture “Preporod” Jajce večeras su organizovali predavanje o bosanskom jeziku kroz predstavljanje izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Predstavljeni su zbornici, priručnici i monografije koje izdao pomenuti Institut a promotori su bili prof. dr. Alen Kalajdžija, dr. sc. Jasmin Hodžić i mr. sc. Aida Kršo.

Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja ima svoja četiri temelja: gramatiku, pravopis, rječnik i termine. Sve to bosanski jezik ima, a sva ovovremena negiranja bosanskog jezika su nemoćna osporiti njegovo postojanje.

Predstavljanje ovih izdanja je doprinos čuvanju naše tradicije a jezik je svakako jedan od konstrukta bošnjačkog identiteta. Jezik je transmisija vremena prošlosti i budućnosti.

Prva faza bosanskog jezika je srednjovjekovlje kada se počinje zapisivati. Druga je faza iz osmanskog perioda kada se nastavlja tradicija iz prve faze. Povećava se pismenost a obilježena je bosančicom i alhamijado književnošću. Dolaskom Austro-Ugarske nastaje treća faza nastanka bosanskog jezika kada se dešavaju i velika nacionalna previranja.

Četvrtom fazom iz jugoslovenskog perioda i petom savremenom fazom u kojoj je vraćen sam naziv došlo se do sadašnjeg stanja.

Bosanski jezik će ostati čuvar prošlosti i garant budućnosti.

ZBORNICI

 1. Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), 1999.
 2. Zbornik radova: Drugi simpozij o bosanskom jeziku, 2016.
 3. Zbornik radova „Alija Isaković i bosanski jezik“, 2018.
 4. Stručna konferencija „Jezik – sloboda – tradicija“, 2018.

PRIRUČNICI

 1. Rječnik bosanskog jezika, 2007.
 2. Ibrahim Čedić: Osnovi gramatike bosanskog jezika, 2001.
 3. Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika s osnovama gramatike, 2013.
 4. Ibrahim Čedić: Jezički savjetnik, 2013.

MONOGRAFIJE

 1. Lejla Nakaš: Divoševo evanđelje: Studija i kritičko izdanje teksta, 2018.
 2. Erma Ramić-Kunić: Čajničko četveroevanđelje, bosanski rukopis s kraja 15. stoljeća, 2017.
 3. Mehmed Kardaš: Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike, 2015.
 4. Alen Kalajdžija: Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature, 2019.
 5. Edina Solak: Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1914. godine, 2014.
 6. Adnan Kadrić: Bilingvalna gramatika Bosanski turski učitelj Ibrahima Edhema Berbića, 2018.

 

 

 

(Jajce Online)