Za petak, 12.7.2019. godine zakazana je 14. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine s početkom u 14:00 sati.

Za 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Jajce predložen je sljedeći:
D N E V N I   R E D
1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Jajce za 2018. godinu
2.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o poslovanju JZU Dom zdravlja Jajce za 2018. godinu
3.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Jajce za 2018. godinu
4.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JPU Dječiji vrtić Bare Jajce za 2018. godinu
5.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu i poslovanju JU Dom kulture Jajce za 2018. godinu
6.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a Jajce za 2018. godinu
7.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca za 2018. godinu
8.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu JU Sport i rekreacija Jajce za 2018. godinu
9.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija Jajce za 2018. godinu
10.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o poslovanju JKP Čistoća i zelenilo Jajce za 2018. godinu
11.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o finansijskom poslovanju JP Radio televizija d.o.o. Jajce za 2018. godinu
12.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu
(opcina jajce)