Na osnovu člana 39. Statuta Općine Jajce(„Službene novine Općine Jajce“ br. 3/08) , Odluke o kreditnoj liniji i visini sredstava za sufinansiranje kamata za stambene kredite br. 01-01-6-3729/18 od 24.05.2018. godine te člana 47. Odluke o izvršenju Budžeta/ Proračuna Općine Jajce za 2018. godinu, broj: 01-01-6-725/18 od 31.01.2018. godine, Općina Jajce, o b j a v lj u j e:
JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Jajce za stambene kredite
  • JAVNI POZIV preuzmite OVDJE
  • PRIJAVNI OBRAZAC preuzmite OVDJE

 

(opcina jajce)