Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:35/05), člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj:26/16) i člana 4. Odluke o angažmanu volontera broj:01-01-6-3095/18 od 24.04.2018. godine, Općinski načelnik

JAVNI OGLAS za prijem volontera u općinske organe uprave Općine Jajce

Predmet Javnog oglasa je prijem 15 (petnaest) volontera sa visokom i višom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja bez radnog iskustva.

Pravo prijave imaju sva lica poslije završenog VI ili VII stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koja nisu obavili volonterski ili pripravnički staž i koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Jajce.

Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete predviđene članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) odnosno opće uvjete propisane članom 24. Zakona o namještenicima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”,
broj:49/05), i to:
− da su državljani BiH,
− da su stariji od 18 godina,
− da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se prijavljuju,
− da se protiv njih ne vodi krivični postupak i
− da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i jedan od slijedećih posebnih uvjeta:
− završen VII stepen stručne spreme, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjslog sistema
studiranja
− završen VI stepen stručne spreme

Prijava se vrši popunjavanjem obrasca za prijem volontera. Uz prijavu se prilažu:

1. diploma o završenom VI ili VII stepenu stručne spreme, odnosno diploma o završenom prvom,
drugom ili trećem ciklusu Bolonjskog sistema studiranja (nostrificirana diploma ukoliko fakultet
nije završen u BiH)

2. uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Jajce s naznakom od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih lica, ne starije od tri mjeseca

Dokomenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ostale dokaze kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta Javnog oglasa izabrani kandidati su dužni dostaviti u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa.

Općinski načelnik će na prijedlog komisije izvršiti odabir volontera. O izvršenom izboru volontera svi kandidati će bit obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Općine Jajce.

Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima dostaviti u roku od 7 dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Jajce, na adresu:

Općina Jajce, ulica Nikole Šopa bb, sa naznakom: “Prijava na Javni oglas za prijem volontera u općinske organe uprave općine Jajce” – ne otvaraj.

Nepotpune i ne blagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Općinski načelnik:
Edin Hozan s.r.