JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Jajce i naselja koja gravitiraju području namjeravane rehabilitacije mosta preko rijeke Plive, da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Plive

Javna rasprava će se održati u Jajcu, u prostorijama općine Jajce 13.03.2018. godine u 11:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku.

Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Plive  preuzmite na ovom linku.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 13.03.2018. putem e-mail adrese primt@jpcfbih.ba

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije mosta preko rijeke Plive
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

 

 

(opcina jajce)