Povodom 22. februara/veljače – Dana Općine Jajce, a na osnovu člna 13. Odluke o javnim
priznanjima Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“, broj: 5/15), Komisija za
odlikovanja i druga javna priznanje Općine Jajce, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dostavljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Jajce

Objavljuje se javni poziv povodom 22. februara/veljače – Dana općine Jajce za dodjelu
priznanja i nagrada Općine Jajce.

Javna priznanja su:

  • Počasni građanin Općine Jajce
  • Plaketa Općine Jajce
  • Zahvalnica Općine Jajce

Nagrade Općine Jajce su:

  • Nagrada 22. februar/veljača
  • Nagrada općine Jajce

Počasni građanin Općine Jajce je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i
Hercegovine i stranim državljanima.

Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i
Hercegovine koji se naročito istaknuo u razvoju i promoviranju Općine, unapređenju
međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu. Počasnim građaninom može se progalsiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine
Jajce, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti,
demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Plaketa Općine Jajce dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima,
privrednim društvima, ustanovama, udrudženjima građana i drugim pravnim osobama za
doprinos razvoju općine u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugimoblastima života i rada.

Zahvalnica Općine Jajce dodjeljuje se domaćim fizičkim i pravnim osobama za humanitarne
aktivnosti, izgradnju civilnog društava, kao i za uspješnu saradnju, te za doprinos imidžu
Općine Jajce, kao humane sredine i mjesta ugodnog življenja.

Nagrada 22. februar/veljača dodjeljuje se redovnim učenicima i studentima sa područja
Općine Jajce, kao i pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i
unapređenju opće društvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i van nastavnim aktivnostima
(borba protiv droge, nasilja u porodici, svih vrsta diskriminacije, zalaganje za mir, suživot,
demokraciju, postignuti uspjesi na takmičenjima u oblasti nauke, kulture, sporta i sl.).

Nagrada Općine Jajce je nagrada koja se dodjeljuje fizičkim osobama za izuzetne ostvarene
rezultate u privredi, poljoprivredi, nauci, kulturi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, zaštiti životne
sredine i drugim vidovima stvaralaštva u Općini Jajce.

Prijedlog za dodjelu jednog od priznanja ili nagrada mogu podnosit:

Građani, vijećnici Općinskog vijeća Općine Jajce, Općinski načelnik Općine Jajce, privredna
društva, javne ustanove, udruženja građana, te druge organizacije i zajednice.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:
1. Podatke o podnosiocu prijedloga
2. Vrstu priznanja ili nagrade za koju se kandidat predlaže
3. Podatke o kandidatu za dodjelu priznanja ili nagrade (ime i prezime, biografija za fizičke
osobe, te naziv i osnovni podaci o pravnoj osobi i njenom djelovanju)
4. Obrazloženje prijedloga uz odgovarajuću popratnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijedloga je do 31.12.2018. godine do 12:00 sati.
Javni poziv se objavljuje na lokalnom radiju Općine Jajce, web stranici Općine Jajce
(opc.jajce@tel.net.ba) i oglasnoj ploči Općine Jajce.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće uzimati u razmatranje. Podnosilac prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u
prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA JAJCE
Općinsko vijeće
Komsija za odlikovanja i druga javna priznanja, sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih
priznanja i nagrada – NE OTVARATI“
Ulica Nikole Šop bb, 70 101 Jajce

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na protokol Općine Jajce.
Više informacija možete dobiti putem telefona: 030/659-959
Broj: 01-01-6-8284 /18

Jajce, 28.11.2018. godine

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA
I DRUGA JAVNA PRIZNANJA
Mujo Nešus