Državni službenici koji rade u Službi za poslove sa strancima BiH u proteklom su periodu koristili specijalizovana službena vozila u privatne svhe, za odlazak sa posla, dolazak na posao, pa čak i 24 sata na dan.

Račun za gorivo, naravno, pravdali su u državnim institucijama, što na kraju praktično plate građani – poreski obveznici.

Na pojedinim putnim nalozima državni službenici nisu navodili niti svoje podatke niti broj ljudi koje prevoze, te su i takve putne naloge predavali na pravdanje.

Samo u prošloj godini troškovi korištenja 57 službenih vozila u ovoj instituciji iznosili su preko 140.000 KM.

Sve su ovo utvrdili državni revizori koji su analizirali rad Službe za poslove sa strancima BiH.

„Nije nam prezentirana analiza opravdanosti korištenja svih vozila tokom 24 sata, posebno kada su u pitanju službena specijalizovana vozila. Na osnovu uvida u putne naloge za službena motorna vozila službe utvrdili smo da se specijalizovana motorna vozila koriste za dolazak i odlazak na posao“, naveli su revizori.

Pod službenim specijalizovanim vozilima podrazumijeva se vozilo koje služi za potrebe obavljanja specijalizovanih aktivnosti, za obavljanje operativnih i inspekcijskih poslova kontrole boravka i kretanja stranaca, za obavljanje poslova instaliranja i održavanja radio relejne opreme i antenskih stubova, za obavljanje poslova operativne podrške i readmisije i za prevoz ilegalnih migranata, prihvat i udaljenje stranaca.

„Imajući u vidu činjenicu da se većina specijalizovanih vozila odnosi na putnička, neobilježena vozila, posebnu pažnju bi trebalo voditi upravo o njihovom korištenju. Korištenje specijalizovanih vozila bi trebalo biti u funkciji obavljanja poslova iz nadležnosti službe što se ne može potvrditi na osnovu interne odluke službe o korištenju vozila, a ni na  osnovu načina korištenja ovih vozila“, naveli su revizori.

Utvrđeno je i da državni službenici ne upisuju sve podatke predviđene u putnom nalogu za vozila, kao što su: dnevna relacija, dnevna kilometraža, količina nasutog goriva, zbirno iskazana kilometraža na mjesečnom nivou, kao i podaci o licu koje upravlja vozilom i broj lica koja se prevoze.

„Sve navedeno ukazuje na nedostatke u sistemu internih kontrola kod korištenja vozila čime se povećava rizik od nenamjenskog korištenja vozila i utroška sredstava.  Takođe smo utvrdil i da je prilikom nastanka materijalne štete na vozilu sačinjen policijski zapisnik, ali  da nisu  preduzete  ostale  radnje  (utvrđivanje odgovornosti lica  koje  je upravljalo vozilom) utvrđene internim aktom službe“, upozorili su revizori.

Inače, Služba za poslove sa strancima BiH poznata je po nizu afera iz proteklog perioda.

U septembru ove godine pripadnici SIPA-e su po nalogu Tužilaštva BiH uhapsili bivšeg zamjenika direktora ove službe Izeta Nizama, osumnjičenog za niz koruptivnih krivičnih djela.

Nizam je osumnjičen da je od 2011. do 2015. godine, dok je obnašao dužnost zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima BiH, protuzakonito uzimao novac, robu i usluge, od stranih državljana i osoba za koje su vođeni postupci vezani za boravak stranaca.

 

 

(Fokus.ba)