U zgradi muzeja se 29. i 30. novembra 1943. godine održalo drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Ju- goslavije (AVNOJ), na kojem su predstavnici BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Slovenije, odrekavši se dijela suvereniteta, stvorili Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Muzejska postavka, pored originalne Titove fotelje, originalnih dviju fotelja i stolica sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a, sadrži i portrete slikara Đorđa Andrejevića Kuna, djela slikara Božidara Jakca, kao i speci- jaliziranu biblioteku.

Muzej se nalazi u blizini autobuske stanice i vodopada i nudi stručna vodstva na engleskom i bosanskom jeziku. Otvoren je svakim danom, tokom cijele godine od 09.00 do 17.00 sati.

Kontakt informacije: ul. II zasjedanja AVNOJ-a bb
ID broj: 4236452380003
tel: (0)30 657 998
mail: info@muzejavnoj.ba | biblioteka@muzejavnoj.ba | direktor@muzejavnoj.ba
www.muzejavnoj.ba

 

 

(agnecija jajce)