Potpisivanjem ugovora između Općine Jajce i preduzeća HERING d.d. te Općine Jajce i preduzeća „Mukić – Komerc“ d.o.o. Jajce počinju radovi na izgradnji sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas.

Dio je ovo projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u F BiH – WATSAN F BiH“.  Svrha ovog  projekta je da se finansiranjem iz kreditnih sredstava EIB-a i vlastitim učešćem općine, osigura implementacija mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatna vodoopskrba, odvodnja, prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji općine Jajce.

Radove na izgradnji podsistema Bistrica i Kuprešani, Smionica, Vukičevci, LOT 1, u ukupnoj vrijednosti od 1.960.121,63 KM izvodit će, prema potpisanom Ugovoru, Grupa ponuđača: HERING  d.d. Široki Brijeg i BH4 d.o.o. Jajce.

Isti izvođači, u okviru ovog projekta, radiće i na izgradnji podsistema Bulići i Lučina, Bare, LOT 3, a ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.555.865,24 KM.

Preduzeće „MUKIĆ-KOMERC“ d.o.o. Jajce, prema potpisanom Ugovoru za izvođenje radova „Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas“ – LOT 2, u vrijednosti od 2.217.316,61 KM radiće na izgradnji podsistema Donji Podlipci i Doribaba, Gornja Lupnica i Karići

Nadzor nad izvođenjem radova, prema Ugovoru o centralnom nadzoru i tehničkoj pomoći, vršiće kompanija Louis Berger (Francuska) u konzorciju sa kompanijom ILF Beretende Ing ZT GmbH (Austrija).

 

 

 

(opcina-jajce.ba)