Naš sugrađanin mr.sc. Mirza Čaušević (31) jučer je uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Efekti globalizacije i rješavanje međunarodnih sporova putem prinude” na Sveučilištu/Univerziteta “Vitez” u Travniku.

Doktorska teza uspješno je odbranjena pred komisijom u sastavu: prof. dr. Samir Zuparević, predsjednik, članovi Komisije prof dr. Mile Račić, koji je ujedno i mentor te prof. dr. Kata Senjak.

Uspješnom odbranom doktorske teze, doktorant mr.sc. Mirza Čaušević stekao je zvanje doktora pravnih nauka.

Naš sugrađanin je u svojoj doktorskoj disertaciji sveobuhvatno i detaljno razradio djelovanje efekta globalizacije na rješavanju međunarodnih sporova putem prinude. Pri elaboriranju same teze prezentirane su spoznaje koje su objektivni rezultat teorijskog i empirijskog naučnog tretmana, a predmet istraživanja u radu su ponuđene odgovarajuće sugestije i prijedlozi za prevazilaženje negativnih aspekata, ekonomsko, pravne, kulturne, politološke i sociološke globalizacije.

Shodno tome, u disertaciji se jasno uočavaju uzročno posljedične veze između pojedinih poglavlja.

Naime, na jasan i pregledan način prikazani su stavovi, činjenice, sudovi, po pitanju humanitarne intervencije, retorzija i represija na tumačenje međunarodnih sukoba sa aspekta Povelje Ujedinjenih naroda.

Sadržaj rada predstavlja niz relevantnih, naučnih i stručnih informacija koje su indirektno raščlanjene, sistematizovane, uopštene i povezane u jednu cjelinu.

Kratka biografija

Mirza Čaušević rođen je 1. septembra 1986. godine u Jajcu. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici završio je 2010. godine, a nakon toga i magistarski studij na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“.

Trenutno radi Sveučilištu/Univerzitet a„Vitez“ Vitez na Fakultetu pravnih nauka i Fakultetu poslovne ekonomije. Njegova uža nastavna oblast je teorija i historija prava, države i društva, poslovno pravne nauke te državno pravne nauke.

Objavio je više od deset stručnih radova, a učestvovao je na raznim konferencijama i projektima međunarodnog karaktera.

Aktivno govori engleski i njemački jezik, a služi se i sa francuskim i talijanskim.

 

 

(Jajce Online)