Zakon o turizmu FBiH propisuje donošenje Strategije razvoja turizma FBiH

Zakon o turizmu FBiH, čiji je Prijedlog danas utvrdila Federalna vlada, propisuje donošenje Strategije razvoja turizma FBiH, koja određuje srednjoročne ciljeve planiranja i razvoja turizma u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem.

Nju, za period od najmanje pet godina, donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U slučaju značajnijih promjena ekonomskih, socijalnih, ekoloških i drugih parametara, Vlada će izvršiti reviziju ovog dokumenta na način i u postupku koji je predviđen za njeno donošenje.

Federalna vlada, također za petogodišnji period, donosi i Plan promocije turizma FBiH. U skladu s Planom promocije, turističke organizacije donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

Propisano je i donošenje Master plana koji se odnosi na prioritetnu turističku destinaciju. To je cjelovit, istraživački i sveobuhvatni planski dokument kojim se na osnovu Strategije utvrđuju ciljevi, programi i planovi razvoja turizma, koncept razvoja prostora u pogledu razmještaja objekata turističke infrastrukture, turističke suprastrukture, investicije u turizmu, planovi marketinga i konkurentnosti kao i mjere za njihovo provođenje, za određeni prostor od značaja za razvoj turizma. Master plan donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Program razvoja turističkog proizvoda je planski dokument koji bliže određuje razvoj prioritetnih turističkih proizvoda utvrđenih Strategijom, kao što su gradski odmori, kružna putovanja, poslovni, zdravstveni, vjerski, planinski, jezerski i nautički turizam, zatim manifestacije, kongresi i drugi događaji, ruralni turizam i ostali oblici turizma.

Vlada Federacije BiH donosi odluku o proglašenju turističkog prostora od značaja za Federaciju BiH na prijedlog Federalnog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje kantona i jedinice lokalne samouprave.

Za pojedina geografska područja, a za ostvarivanje zajedničkih ciljeva u turizmu, povezane organizacije iz srodnih ili različitih djelatnosti mogu osnovati turističke klastere.

Kako je obrazloženo, izradi Zakona o turizmu u FBiH prethodila je analiza stanja na turističkom tržištu i sagledavanje problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je vođeno računa o smanjenju sive ekonomije, kao i o provođenju presude Ustavnog suda FBiH iz 2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao obrađivač novog zakona, smatra da će predloženo rješenje značajno doprinijeti razvoju turističke djelatnosti, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordinaciji, svrsishodnijem trošenju sredstava, zakonitosti rada turističkih subjekata, promociji turističkog proizvoda i povećanju stručnosti zaposlenih u turizmu, a u konačnici kvalitetnijem turističkom proizvodu.

Aktivno prisustvo države se pokazuje kao najbolja garancija za privlačenje investicija, kako u mjesta s razvijenim turizmom tako i u ona u kojima se tek stvaraju osnove za turistički razvoj.

Ciljevi Zakona o turizmu FBiH su i suzbijanje sive ekonomije i obezbjeđenje bolje zaštite klijenata turističkih agencija. Turizam jeste pokretač ekonomije na onim mjestima gdje postoji, ali također zahtijeva i velika inicijalna ulaganja u situaciji kad ne postoji duga turistička tradicija. Zato se predloženim rješenjima nastoji uvesti više discipline u ovu oblast.

Predviđa se osnivanje turističkih organizacija kao pravnih osoba sa svojim pravima i obavezama. S tim u vezi jača se odgovornost tih organizacija u pogledu pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti i unapređenja turizma.

 

 

(akta.ba)