Prijavite projekte: Za zaštitu okoliša više od sedam miliona maraka

Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u program zaštite okoliša ulaže 7.089.000,00 KM.

Poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti za 2017. godinu je već objavljen i raspoređen u 10 LOT-ova, saznaje poslovni portal Akta.ba.

Novčana sredstva od oko sedam miliona KM će biti raspodijeljena u nekoliko projekata.

Za WATSAN projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet je 2.000.000,00 KM.

„Realizacija projekata zaštite voda od značaja za Federaciju BiH u okviru WATSAN projekta za Federaciju BIH i to samo za općine gdje je iskazan finansijski ‘gap’. Projekti će se identificirati zajedno sa PMU timom, a sve s ciljem ispunjavanja obaveza datih kroz zaključke Vlade Federacije BiH od 10.03.2016. godine“, navedeno je u pozivu.

Učešće u pozivu mogu uzeti i ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH, a raspoloživi budžet je 659.000,00 KM.

Ovim projektom (lotom) se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite voda, prikupljanja, odvođenja i tretmana komunalnih, tehnoloških, oborinskih otpadnih voda, te posebno izgradnje komunalne infrastrukture zaštićenih područja i zaštite izvorišta. Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 60 posto od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 100.000,00 KM.

Prijaviti se možete i na lot u okviru projekta i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša – raspoloživi budžet je 475.000,00 KM.

Ovim projektom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje izrade projekata i studija iz oblasti zaštite okoliša i energijske efikasnosti i to posebno: zaštite voda, zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, projekti kojima se promovira ekološki prihvatljiviji vid transporta, kao doprinos smanjenju emisije u zrak, upravljanja, korištenja i obrade otpada, izrada strateških studija uticaja na okoliš.

Fond će sredstva rasporediti i u okviru Projekata uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet je 80.000,00 KM.

Projektom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sufinansiranje uspostavljanja mreže monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH.

Planirana su sredstva i za Projekte zaštite prirode, a raspoloživi budžet je 390.000,00 KM.

Ovim se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za finansiranje projekata inventarizacije, kartiranja i praćenja stanja vrsta i staništa, s naglaskom na prikupljanje novih podataka, sve u skladu sa EU direktivama zaštite prirode, posebno onih čiji je cilj dobivanje podataka koji bi poslužili uspostavljanju mreže Natura 2000 u BiH. Ovdje se podrazumijevaju i projekti u postojećim, kao i aktivnosti na uspostavljanju novih zaštićenih područja.

Za Projekte zaštite i remedijacije tla raspoloživi budžet je 365.000,00 KM. Prijaviti se možete ukoliko je vaš projekat vezan za remedijaciju/revitalizaciju tla kao što su istraživački projekti/studije čiji je cilj razvijanje metoda za remedijaciju tla, posebno bioremedijacije, te konkretni projekti remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranog zemljišta odgovarajućim okolišno prihvatljivim metodama sa definiranim mjerama.

Za projekte zaštite okoliša koji su podrška razvoju lokalnih zajednica  raspoloživi budžet je 1.620.000,00 KM, dok je za projekte zaštite zraka, raspoloživi budžet 655.000,00 KM, te za projekte upravljanja otpadom raspoloživi budžet 495.000,00 KM.

Dalje, prema objavljenom pozivu sredstva su planirana i za Unaprijeđenje korištenja energije. Budžet za ovu namjenu je 350.000,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10. 2017. godine, dok je rok za donošenje Odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika je do 60 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa.

 

 

(akta.ba)