JAJCE: Prijem državnih službenika u Općini Jajce

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.10.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11″ ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Jajce, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce

5 / 616

01. Stručni savjetnik – rukovodilac teritorijalne vatrogasne jedinice – 1(jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za saradnju sa dijasporom- 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za plansko- analitičke poslove i poslove lokalnog ekonomskog razvoja – projekt menadžer – 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: prati i provodi zakonske propise i normativne akte koji regulišu zaštitu od požara, prirodnih i drugih nesreća, izrađuje planove rada vatrogasne jedinice, prati iste i podnosi izvještaj o radu vatrogasne jedinice pomoćniku općinskog načelnika u Službi civilne zaštite odnosno Općinskom načelniku, izrađuje i provodi Plan zaštite od požara na području Općine Jajce, rukovodi vatrogasnom jedinicom pri izvršavanju radnih zadataka, izrađuje i realizira program obuke iz oblasti zaštite od požara, kontroliše ispravnost raspoložive tehnike i sredstava za gašenje požara, nadzire rad vatrogasaca i za počinjene prekršaje i kršenje radne discipline pokreće disciplinsku odgovornost, stalno sarađuje i koordinira sa pomoćnikom općinskog načelnika u Službi civilne zaštite, aktivno učestvuje u radu općinskog Štaba civilne zaštite Općine Jajce, ostvaruje saradnju sa drugim vatrogasnim jedinicama na području Općine, sa drugim vatrogasnim jedinicama susjednih općina, vatrogasnim savezom, te sa drugim institucijama i organizacijama od interesa za zaštitu od požara, prirodnih i drugih nesreća, radi i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik općinskog načelnika u Službi civilne zaštite

02. Opis poslova:vodi stručne poslove vezane za promociju općine kao lokaliteta povoljnog za ulaganje, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija / investitora, prezentira i promovira projekte i općinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim stranama, te održava komunikaciju s istim, vrši izradu svih akata koji se odnose na vezu sa dijasporom i obavlja sve poslove koji se tiču odnosa sa dijasporom, vrši neposrednu komunikaciju sa građanima koji žive izvan zemlje s ciljem boljeg i jednostavnijeg ostvarivanja njihovih potreba u općini, priprema i prezentira analize i analizu podataka o investitorima i priprema prijedloge sa kojima investitorima treba nastaviti saradnju, a u saradnji sa nadležnim službama, sudjeluje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja općine, učestvuje u realizaciji aktivnosti sa međunarodnim organizacijama , nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata, priprema projekte i projektne prijedloge za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim finansiranjem, a u saradnji sa drugim nadležnim službama i članovima Odjeljenja, , drugi poslovi koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik.
Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom Načelniku.

03.Opis poslova: izrada i analiza izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz oblasti u nadležnosti službe i oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, prikupljanje, obrada, prezentiranje i distribucija poslovnih informacija, pronalaženje i praćenje kreditnih i donatorskih aplikacija, rad na realizaciji razvojnih programa obuhvaćenih strateškim planom razvoja općine, podnošenje izvještaja o godišnjoj provedbi Strateškog plana šefu Odjeljenja, koordinacija u stvaranju partnerskih odnosa privrednih subjekata, nevladinih organizacija i organa uprave u lokalnoj zajednici i šire i drugi poslovi koje mu u nadležnost stavi šef Odjeljenja i Općinski načelnik.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
– VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, (tehničke ili hemijske struke),
– 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme

Za poziciju 02:
– VII stepen stručne spreme društvenog smjera odnosno visoko obrazovanje prvog najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
– 3 (tri )godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje dva strana jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
– VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ( ekonomske, mašinske , elektrotehničke struke)
– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Jajce”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave