Hoće li sada biti manje zloupotreba: Službenici se prijavljivali na lažne adrese radi veće zarade

Na troškove prijevoza na posao i sa posla uposlenika u državnim institucijama godišnje se troši blizu 30 miliona maraka. Tačnije, prema podacima o izvršenju budžeta BiH za prošlu godinu, utvrđeno je da je za isplatu ovih naknada potrošeno blizu 28 miliona KM. 

Treba znati da u ovaj iznos nisu uključeni troškovi prevoza svih izabranih i imenovanih zvaničnika, te državnih službenika koji prema važećim zakonima i propisima imaju pravo na korištenje službenog vozila.

Kako bi se uveo red u ovu oblast Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 24. avgusta donijelo novu Odluku o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz za posla u institucijama BiH.

Ono što je problematično je što je uočen znatan broj zloupotreba prava na naknadu prema ranijem modelu obračuna. Naime, ranije su uposlenici, uz zahtjev za odobrenje naknade, trebali dostaviti cijene tri prevozničke firme na relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a visina naknade koja bi im bila odobrena obračunavala bi se na osnovu najniže cijene.

Naknadnom kontrolom je utvrđeno da znatan broj zaposlenika dostavlja netačne podatke o cijenama karata koje plaćaju. Također, uočena je pojava prijavljivanja na lažnim adresama, kako bi se prikazalo da se prilikom dolaska na posao, odnosno odlaska na sa posla koristi više vrsta prijevoza.

Prilikom internih provjera kontrolorima je uočena činjenica da je više uposlenika ministarstava na državnom nivou prijavilo istu adresu stanovanja. Naknadno je utvrđeno da se radi o nepostojećoj adresi.

Čak su i državni revizori prilikom redovnih kontrola upozoravali na problem naknada za prijevoz koje se isplaćuju uposlenicima u državnim institucijama.

– Poređenjem važećih cijena verifikovanih u sistemu koji prati i ažurira Ministarstvo (finansija i trezora BiH op.a.) po vrsti naknade za prijevoz na određeni dan i obračunatih i isplaćenih naknada prema provedenim satima, uočeno je da u nekim slučajevima nije moguće tačno izračunati iznos isplaćene naknade za pojedine relacije – navodi se, između ostalog, u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2015. godinu.

Zbog svega navedenog, kao i zbog činjenice da je državni Parlament usvojio izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim se briše termin “javni prijevoz”, Vijeće ministara je odlučilo potpuno preurediti ovu oblast.

Prema novoj odluci, cijena karata za prijevoz ni na koji način ne utječe na visinu naknade. Jedini parametar koji se koristi prilikom obračuna je udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada izražena u kilometrima.

Svi uposlenici prema ovoj odluci podijeljeni su u tri kategorije, oni koji stanuju na udaljenosti manjoj od dva kilometra, osobe koje žive na udaljenosti između dva i 80 kilometara od mjesta zaposlenja, te uposlenici čije je mjesto stanovanja od posla udaljeno više od 80 kilometara.

Uposlenici kojima je mjesto stanovanja udaljeno manje od dva kilometra od mjesta zaposlenja, kao i ranije, nemaju pravo na naknadu za prijevoz.

Zahvaljujući ovim pravilima, primjera radi, stanovnici Sarajeva i Istočnog Sarajeva, koji stanuju na približno istoj udaljenosti od zgrade državnih institucija će dobijati isti iznos naknade za prijevoz. Ranije to nije bio slučaj, jer su uposlenici iz Istočnog Sarajeva, zbog načina prijevoza ostvarivali veće pravo na naknadu od njihovih kolega iz Sarajeva.

Njima će, kao i svim uposlenicima koji žive na udaljenosti do 80 kilometara, biti isplaćivane dnevne naknade. One se isplaćuju za svaki dan kada uposlenik dolazi na posao i vraća se s posla kući. Visina ove naknade se, u zavisnosti od udaljenosti, kreće između 1,35 i 22,3 marke dnevno.

Međutim, odlukom je precizirano da se naknada ne isplaćuje za one dane kada uposlenik nije došao na posao, kao što je u slučaju odsustva, godišnjeg odmora, bolovanja i slično. Ako je uposlenik svaki radni dan bio na poslu, visina dnevne naknade se, u zavisnosti od broja radnih dana u mjesecu, množi sa 21, 22 ili 23 i tako se dobija visina mjesečnog iznosa naknade za prijevoz.

Također, ako uposlenik ode na službeni put, za cijeli taj period ostvaruje pravo na jednu dnevnu naknadu. Tačnije, pravo na pola naknade ostvaruje onaj dan kada je došao na posao i otišao na službeni put, a drugu polovinu po povratku sa putovanja i odlaskom sa posla kući.

Odlukom je precizirano i da maksimalni mjesečni iznos koji se može isplatiti na ime dnevne naknade za prijevoz može iznositi 300 KM.

Ilustracije radi, ako bi se visina maksimalne dnevne naknade od 22,3 KM pomnožila sa 23 radna dana u mjesecu dobio bi se iznos od 513 maraka. Međutim, zbog preciznih odredbi u ovoj odluci, taj iznos je ograničen na 300 KM.

Za uposlenike koji stanuju na udaljenosti većoj od 80 kilometara, kao i za one koji ne dolaze svaki dan na posao, nego u toku sedmice bilježe po jedan dolazak i odlazak, bit će isplaćivane sedmične naknade. Visina jedne sedmične naknade se kreće u rasponu od 22,6 do 129,3 marke.

Ova naknada se isplaćuje za svaku sedmicu u kojoj je uposlenik imao barem jedan registriran dolazak na posao i odlazak sa posla. U slučaju višesedmičnog službenog putovanja, uposleniku će se isplatiti samo jedna mjesečna naknada za sve to vrijeme, bez obzira na broj sedmica koje je proveo na putu.

Kao u slučaju dnevnih naknada, i ovdje su postavljena određena ograničenja. Maksimalan broj sedmičnih nakanda koje se mogu ostvariti u toku jednog mjeseca je 4,5, a najveći iznos koji se po ovom osnovu može isplatiti uposleniku je, kao i u slučaju dnevnih naknada, 300 maraka.

Ilustracije radi, ako neki mjesec ima pet sedmica, odnoson ako prva i posljednja sedmica u mjesecu imaju po četiri radna rada, a računaju se kao puna sedmica, te ako se u obzir uzme najveća sedmična naknada, iznos koji bi trebao biti isplaćen uposleniku na kraju mjeseca bi trebao iznositi 646,5 KM.

Čak i ako bi se najveći iznos sedmične naknade pomnožio sa 4,5 on bi iznosio blizu 582 marke. Međutim, zbog odredbe o maksimalnom mogućem iznosu, uposlenik će dobiti 300 maraka na ime naknade za prijevoz.

Zahvaljujući novom načinu obračuna, kao i svim definisanim ograničenjima, prema kalkulacijama Ministarstva finansija i trezora BiH, na godišnjem novou bi se trebala ostvariti ušteda od oko 725.000 KM.

Ni ovaj novi sistem obračuna naknada nije u potpunosti imun na moguće zloupotrebe, ali ih je, kako su nam kazali naši izvori, sada daleko lakše otkriti.

 

 

(Faktor.ba)